Silnik Stirlinga. Kaizen, innowacja, rewolucja czy „specjalnie” zapomniana technologia?

Silnik Sterlinga

Silnik Stirlinga, dzięki swojej zdolności do przekształcania ciepła w energię mechaniczną bez spalania paliwa, oferuje unikalną możliwość wykorzystania w rozwoju odnawialnych źródeł energii. Kluczową cechą, która czyni go atrakcyjnym w kontekście odnawialnych źródeł, jest jego wszechstronność w wykorzystywaniu różnorodnych źródeł ciepła oraz możliwość pracy w zamkniętym cyklu, co minimalizuje wpływ na środowisko.

Wskaźnik OTIF. On-time-in-full

OTIF. On-time-in-full

OTIF, czyli „on-time-in-full”, to wskaźnik, który mierzy, jak często dostawcy w procesie dostarczają zamówienia dokładnie w ustalonym terminie i w pełnej ilości, bez braków czy nadwyżek.

EFEKTYWNOŚĆ, WYDAJNOŚĆ, PRODUKTYWNOŚĆ

Efektywność, wydajność, produktywność

Czy efektywność, wydajność i produktywność to znaczy to samo?
Nie, efektywność, wydajność i produktywność to trzy różne koncepcje oraz definicje.

Poziomy ich wartości należy śledzić osobno, jednak aby podejmować właściwe decyzje, te trzy definicje muszą tworzyć jeden spójny obraz. Skomplikowane?

Analiza QRQC

Analiza QRQC

Quick Response Quality Control (QRQC) jest metodą zarządzania jakością, która polega na szybkim reagowaniu i rozwiązywaniu problemów jakościowych w procesie produkcyjnym.

MSA – analiza systemów pomiarowych

MSA - analiza systemów pomiarowych

MSA to metoda oceny jakości i niezawodności systemów pomiarowych, która służy do zidentyfikowania i usunięcia błędów w pomiarach wynikających z zmienności systemu pomiarowego.

SPC – statystyczne sterowanie procesem

SPC - statystyczne sterowanie procesem

SPC, czyli Statistical Process Control, to metoda zarządzania procesami produkcyjnymi, która polega na ciągłym monitorowaniu procesu i wykrywaniu odchyleń od normy.

Diagram korelacji

Diagram korelacji

Diagram korelacji to narzędzie statystyczne, które służy do określania stopnia zależności pomiędzy badanymi zmiennymi Zebranie danych w diagramie korelacji pokazuje wiele możliwości analitycznych w różnych dziedzinach, takich jak nauki społeczne, medycyna czy biznes. Aby zrozumieć i móc zaobserwować siłę związku między dwoma zmiennymi i poprawnie dokonać interpretacji współczynnika korelacji, jednocześnie warto pochylić się nad rodzajami występujących korelacji.

Analiza DFMEA

Analiza DFMEA

DFMEA to metoda analizy ryzyka i identyfikacji potencjalnych wad produktu. Ma na celu poznanie i zrozumienie silnych oraz słabych stron w fazie projektowania.

Diagram żółwia

Diagram żółwia

Diagram Żółwia to narzędzie mające na celu zamodelowanie procesów biznesowych. Pomaga w projektowaniu i optymalizowaniu istniejących już procesów.

IATF 16949

IATF 16949

Wymagania IATF narzucają dostawcom konieczność realizacji wytycznych zapisanych w normie, dzięki czemu norma ma charakter uniwersalny i międzynarodowy.

Audyt wewnętrzny

Audyt wewnętrzny

Audyt wewnętrzny jest jednym z najlepszych narzędzi służących do ciągłego doskonalenia organizacji. Dostarcza wiedzę czy wszystko działa zgodnie z założeniami.

Diagram relacji

Diagram relacji ma celu graficzne przedstawienie przyczyn, a zarazem ich wzajemnych powiązań dla omawianego problemu.

Koło jakości

Koło jakości to zespół współpracowników od 4 do 7 osób, który zbiera się okresowo w danej organizacji, aby zidentyfikować i opracować skuteczny sposób poprawy jakości badanego procesu.

Karta kontrolna

Karta kontrola procesu jest odwzorowaniem graficznej formy przedstawienia wyników obserwowanego i analizowanego procesu.

Audyt zewnętrzny

Audyt zewnętrzny

Audyt zewnętrzny polega na pogłębionej analizie wykonywanej pracy, przeprowadzanej przez niezależnego audytora, który w żadnym stosunku prawnym nie jest związany z audytowaną organizacją.

Lista kontrolna

Lista kontrolna

Lista kontrolna to podstawowe narzędzie wspomagające proces oceny. Często rozumiana jest jako lista sprawdzająca np warunki bezpieczeństwa oraz higieny pracy w bardzo prosty i przejrzysty sposób.

Drogi transportowe na hali produkcyjnej

Drogi transportowe na hali produkcyjnej

Projektowanie dróg transportowych ma duży związek z drugim S w narzędziu 5S – Systematyce rozumianej jako wyznaczenie najlepszego miejsca w obszarze.

Toyota Kata

Toytota Kata

5 pytań Toyota Kata pozwala nawiązać dialog i zrozumieć celu rozwoju. Pytania pozwalają na szybkie odnalezienie się w zaistniałej sytuacji dla obu stron.

Lean Office

Lean Office charakteryzuje się bardzo podobną idea jak Lean Manufacturing, mającą na celu identyfikacji oraz eliminację marnotrawstwa w procesach.

Mapowanie procesów

Celem mapowania procesu jest pozyskanie wiedzy o jego przebiegu oraz identyfikacja tych etapów, które należy poddać optymalizacji. VSM, BPMN, RACI to skuteczne narzędzia wsparcia w trakcie mapowania.

Narzędzia zarządzania jakością

W narzędziach jakości znajdziecie informację, które stanowią podstawę do przeprowadzania każdej analizy, zarówno procesu, usługi jak i produktu.

Co to jest Lean Management? Jak działa w praktyce?

Lean Management skupia się na tworzeniu rozwiązań, które mają sens dla Klienta i firmy.

Tylko Klient może ocenić działania firmy jako wartościowe.

Przeciwieństwem wartości jej marnotrawstwo, które Lean pomaga zidentyfikować i skutecznie wyeliminować. Te zasady praktykuje Toyota integrując ludzi i procesy w celu tworzenia najbardziej wartościowych rozwiązań.

Matryca kompetencji

Matryca kompetencji pozwala na analizę luk między wymaganymi i rzeczywistymi poziomami wiedzy. Ułatwia także na sprawne zarządzanie kompetencjami zespołu.

System sugestii pracowniczych Kaizen

System sugestii pracowniczych Kaizen powinien być wprowadzony w oparciu o liczby, dane i fakty, które w późniejszym etapie będą stanowić o skuteczności jego funkcjonowania.

Kamishibai

Metoda Kamishibai inaczej określana jako tablica kamishibai, to narzędzie do zarządzania wizualnego w obszarach produkcji oraz magazynów.

Jak przetrwać kryzys gospodarczy dzięki Lean Management?

Chyba nikt nie ma wątpliwości, że nadchodzący okres nie będzie łatwy dla biznesu. Trudne czasy wcale nie muszą jednak oznaczać skazania na porażkę. Wręcz przeciwnie – wielu biznesom udaje się wyjść z kryzysu silniejszymi. Często zawdzięczają to Lean Management. Co to jest i jak koncepcja Lean Management może pomóc Twojej firmie?

Chronometraż

Chronometraż

Chronometraż to proces lub technika dokładnego mierzenia czasu, szczególnie w kontekstach, gdzie wymagana jest duża precyzja, jak na przykład w sporcie, badaniach naukowych czy w produkcji przemysłowej. Termin ten pochodzi od greckich słów „chronos” oznaczających czas i „metreo”, co oznacza mierzyć. Chronometraż wykorzystuje różne urządzenia do mierzenia czasu, od prostych stoperów po zaawansowane systemy elektroniczne, które mogą mierzyć i rejestrować czas z dokładnością do milisekund czy nawet mniejszych jednostek

Raport 8D

Metoda 8D jest zestawem czynności – ,,kroków’’, które służą rozwiązywaniu problemów w sposób uporządkowany, ustandaryzowany i systematyczny.

Six Sigma

SIX SIGMA to skuteczna metoda rozwiązywania problemów. Pomaga w definiowaniu przyczyn źródłowych oraz w doborze efektywnych rozwiązań. Opiera się o DMAIC. Bardzo dobrze łączy się z LEAN Management

DMAIC

DMAIC ułatwia stopniowe wdrażanie optymalizacji procesów lub projektów. Pozwala na rozwiązywanie problemów związanych defektami czy marnotrawstwem.

System HACCP

System HACCP (System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli) to system procedur zarządzania nad bezpieczeństwem produktów spożywczych.

Makigami

Efektywna metoda usprawniania procesów poprzez mapowanie ich w branżach usługowych, obsługi klienta, administracyjnych, planowania oraz pozostałych procesów biurowych.

Aasaichi

Asaichi w codzienności produkcyjnej jest odpowiedzialne za weryfikowanie odpadów produkcyjnych, mając na celu eliminację ich w bieżącym tempie.

SIPOC

SIPOC to narzędzie zarządzania jakością, które służy do opisu i zrozumienia procesu biznesowego. Skrót SIPOC oznacza Supplier (dostawcy), Inputs (wejścia), Process (proces), Outputs (wyjścia) oraz Customer (klienci).

APQP

APQP

Celem APQP jest stworzenie planu jakości produktu, uwzględniając przy tym wymagania klienta. Pozwala na zmniejszenie ilości wad oraz zwiększenie jakości.

PPAP

PAP (ang. Production Part Approval Process) to proces zatwierdzenia części do produkcji seryjnej.

BPO/SSC

BPO (Business Process Outsourcing) polega na wykonywaniu mniej znaczących procesów biznesowych przez zewnętrzne firmy.

SMART

SMART to metoda, która ułatwia realizacje zamierzonych celów. SMART pozwala na stawianie mierzalnych celów, których realizacja jest łatwiejsza.

FMEA

FMEA to metoda zarządzania jakością, która opiera się na analizie związków przyczynowo-skutkowych. Eliminuje wady w procesie wytwarzania produktu.

Histogram

Histogram

Histogram jest graficznym sposobem ukazania zestawienia danych. Histogram to wykres, który zbudowany jest z słupków umieszczonych na osi współrzędnych.

Audyt

Na pytanie co to jest audyt najłatwiej odpowiedzieć, że jest to niezależna ocena przedsiębiorstwa, procesów, projektów, systemów a nawet produktów.

ISO 9001

ISO 9001:2015 to norma, która określa wymagania dla systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie (ISO 9001:2015 Quality management systems – Requirements).

Wykres Gantta

Wykres Gantta to graficzne przedstawienie przebiegu projektu. Wykres Gantta pomaga nam w planowaniu i kontroli produkcji oraz zarządzaniu projektami.

Rysunek techniczny

Rysunek techniczny to dokumentacja techniczna przedstawiająca w sposób jednoznaczny i precyzyjny projektowane produkty, maszyny, urządzenia, budynki lub ich poszczególne elementy. Jest on niezbędny do wykonania, montażu, naprawy i utrzymania w ruchu różnego rodzaju konstrukcji.

Lekcja jednotematyczna – OPL

Jest to podzielona na pół plansza czy kartka gdzie z lewej strony mamy zapis przed zmianą lub zapis NOK, a z prawej strony zapis PO zmianie lub zapis OK.

Analiza SWOT

Analiza SWOT to metoda analizy strategii przedsiębiorstwa. Używana jest do analizy otoczenia organizacji, wewnętrznego jak i zewnętrznego.

ROI

ROI

ROI (wskaźnik rentowności inwestycji) to jeden z najważniejszych wskaźników wykorzystywanych do sprawdzenia czy i w jakim stopniu będzie opłacalna inwestycja.

ISO

ISO jest odpowiedzialne za określenie standardów dla usług, produktów czy systemów zarządzania, zapewniając konsumentom produkty i usługi najwyższej jakości.

Raport A3

Raport A3 to tablica raportująca lub sprawozdanie z zastosowania cyklu PDCA, zawierająca informację i fakty z wiarygodnego źródła na temat problemu.

Jidoka

Słowo Jidoka pochodzi z języka Japońskiego i utożsamiane jest z automatyzacją. Celami Jidoka są produkcja bez defektów, redukcja produktów z niewykrytą wadą.

FIFO – First In, First Out

FIFO (z angielskiego First In First Out) w dosłownym tłumaczeniu pierwsze weszło, pierwsze wyszło. Jest metodą najwcześniejszej wyceny zapasów oraz ich rozchodu.

Diagram Spaghetti

Diagram Spaghetti to jedno z najprostszych narzędzi używanych w metodologii lean, które w prosty sposób pokazuje ruch produktów, materiałów czy pracowników.

Agile

Ze słowami Agile, metodyki zwinne, spotykamy się coraz częściej. Czym jest Agile i czy przynosi on aż tak duże korzyści? Czy zwinność gwarantuje sukces?

Lead Time

Lead Time to czas wytworzenia produktu. Jest to czas potrzebny na wykonanie jednego cyklu produkcyjnego, obejmujący czas dostawy oraz czas oczekiwania.

Problem Solving

Gaszenie pożarów bez uczenia się na błędach. Było źle, jest dobrze i po temacie. Nic bardziej mylnego.. Lean zmienia takie podejście o 180 stopni.

TPM

Całkowite Produktywne Utrzymanie Ruchu Maszyn (TPM) jest metodą, która umożliwia nam utrzymanie możliwie jak najbardziej efektywnych działań maszyn i urządzeń.

Layout maszyn

Layout to metoda zgodna z zasadami lean manufacturing służy do reorganizacji przestrzeni produkcyjnej.

TPS – Toyota Production System

Toyota Production System

TPS to skrót od Toyota Production System. System ten daje nam zestaw narzędzi i praktyk, które pozwoliły firmie radykalnie poprawić jakość i ilość produkcji.

One Piece Flow

To skuteczne narzędzie stosowane w zarządzaniu produkcją, usługami oraz procesami biznesowymi. Zapewnia efektywność, minimalizuje marnotrawstwo i przyspiesza przepływ produktów i usług, co pozytywnie wpływa na wyniki finansowe, jakość i konkurencyjność przedsiębiorstwa.

Lean Manufacturing

Lean Manufacturing oznacza szczupłą produkcję. Wolną od nadmiarowych kosztów. Fundamentem Lean jest zwrócenie uwagi na potrzeby pracownika i Klienta.

Kaskadowanie celów

Kaskadowanie celów to najprościej mówiąc rozbijanie celów strategicznych na poszczególne mniejsze cele w odniesieniu do pojedynczego pracownika.

Redukcja kosztów

Na skuteczne obniżenie kosztów w przedsiębiorstwie duży wpływ ma wdrożenie zasad Lean Management. Wpływają one na polepszenie jakości pracy oraz produktów.

Wartość dodana

Lean value added jest to każda czynność, która zwiększa wartość danego dobra lub usługi dla naszego klienta i powoduje, że produkt staje się bardziej pożądany.

Standaryzacja

Standaryzację można zdefiniować jako wykonywanie danego procesu w sposób najbardziej efektywny, biorąc pod uwagę koszty, jakość oraz czas.

TWI

TWI to skuteczna metoda przekazywania wiedzy i doświadczeń. Sprawdzi się na każdym stanowisku.

Jego głównym celem było i jest umożliwienie doświadczonym pracownikom efektywnego i skutecznego dzielenia się swoją wiedzą oraz doświadczeniem, przyspieszając tym samym rozwój nowo zatrudnionych pracowników.

Program sugestii pracowniczych

Metoda, dzięki której wszystkie pomysły osób pracujących trafiają do osób nad nimi w celu poprawy jakości wykonywanych prac albo osiągnięcia oszczędności.

Waste Walk

Celem waste walk jest wykrycie niepotrzebnych działań lub miejsc w którym dochodzi do strat, ale również celem jest zwiększenie zaangażowania osób zatrudnionych.

Just in Time

Just In Time, zakłada dostarczanie komponentów dokładnie wtedy, kiedy jest to wymagane i kiedy jest na nie zapotrzebowanie.

Hoshin Kanri

Proces hoshin kanri rozpoczyna się od wypracowania przez kierownictwo firmy jasnej wizji i kluczowych celów. W współpracy z menedżerami ustalane są następnie warunki ich wykonania, a później szczegółowy plan.

Gniazda produkcyjne

Gniazda produkcyjne najprościej można zdefiniować jako grupę procesów, stanowisk oraz maszyn wraz z danym zespołem obsługujących i realizujących zadania.

Gemba

Zgodnie z zasadą genchi genbutsu, aby rozwiązać problemy produkcyjne pierwszym krokiem jest wyjście zza biurka i odbycie wizyty w gemba (metoda idź i zobacz).

Cycle Time – Czas Cyklu (C/T)

Cycle Time – Czas Cyklu to częstotliwość wytworzenia jednej sztuki (lub serii) i opuszczenia linii produkcyjnej, a wejściem kolejnej sztuki z danego etapu.

Wąskie gardło (Bottleneck)

Wąskie gardło (Bottleneck) jest to jeden z ciągu procesów w zarządzaniu produkcją, który ogranicza przepustowość i zdolności całego przedsięwzięcia.

Diagram Ishikawy (Rybiej Ości)

Diagram Ishikawy

Diagram Ishikawy spisuje się w momencie ,kiedy trzeba przeanalizować ogólny obszar przedsiębiorstwa, ponieważ odpowiedzialnych przyczyn za powstałe problemy jest kilka.

PUSH PULL System

System Push: duży poziom zapasów, produkcja cechująca się dużą liczbą partii produkcyjnych

System Pull: niski poziom zapasów, wyższe stawianie na jakość

Batch – partia produkcyjna

Partia produkcyjna – batch jest to ilość detali, zespołów lub podzespołów wykonywanych przy jednakowym nakładzie czasu oraz w ściśle określonej kolejności.

Wspomaganie decyzji AHP/ANP

AHP (Analytic Hierarchy Process) i ANP (Analytic Network Process) to metody wspomagające podejmowanie złożonych decyzji i rozwiązywania złożonych problemów.

Zasada Pareto 80/20

Zasada Pareto wywodzi się od nazwiska włoskiego ekonomisty
Vilfredo Pareto i mówi o tym, że istnieje niewielka i ograniczona
liczba zdarzeń, która ma istotny wpływ na globalne efekty.
Zasada Pareto umożliwia wizualną prezentację danych.
Pokazuje, że mniej więcej 20% inwestycji generuje 80% zysków,
bądź efektów, lub 80% sukcesu zależy od 20% wykonanych
zadań.

SCRUM

Scrum to metoda projektowa określająca zasady działania zespołów tworzących nowy produkt.

Balansowanie lini produkcyjnej

Balansowanie linii produkcyjnej jest to jedno z narzędzi podnoszenia efektywności procesów wprowadzające równowagę między wszystkimi procesami.

Milk Run (mleczarz)

Jest to logistyka wewnętrzna oparta o trasę, która jest stała w danym czasie.

Supermarket

Pierwszy supermarket powstał w 1953 roku w głównej fabryce w Toyota City. Pomysł został zaczerpnięty z wizualizacji amerykańskich supermarketów, wypełnionych pełnymi regałami produktów.

WIP (Work in Process)

WIP skrót z angielskiego (Work in Process) determinujący zapasy produktów w procesie produkcji.

Visual Management

Visual Management (VM) to metoda zarządzania informacją i komunikacją. Sekret tkwi w kolorach i symbolach oraz prostocie.
VM wspiera podejmowanie decyzji. Jeden obraz = tysiąc słów, w mniej niż 14 sekund!

Andon

Głównym celem tego systemu jest natychmiastowe działanie w przypadku wykrycia błędu na linii produkcyjnej, który odbiega od norm pracy.

PDCA – Cykl Deminga

PDCA inaczej Cykl lub koło Deminga jest skutecznym sposobem prowadzenia dużych i małych przedsięwzięć.

Doskonale organizuje prace w projektach. Plan, Do, Check, Act to integralny element Kaizen.

Przeczytaj, zastanów się i działaj!

Metoda 5W2H

5W2H to jedna z metod, która pozwala w precyzyjny i skuteczny sposób przekazać dane i informacje o problemach lub pomysłach usprawniających.

Metoda 5 Why

Metoda polega na zadaniu sobie pięciu pytań dlaczego, pozwalając krok po kroku dojść do źródła problemu. Zadanie tych pytań pozwala nam na lepsze zrozumienie problemu, którym aktualnie się zajmujemy oraz szybszą jego eliminację.

Zasada 7W

Zasada 7W jest podstawowym terminem używanym w logistyce, można powiedzieć , że ta zasada jest rodzajem skróconej i uproszczonej definicji logistyki. Oznacza ona 7 warunków, które każda firma logistyczna musi posiadać aby istnieć na rynku.

Poka Yoke

Poka Yoke to nic innego jak zapobieganie nieumyślnym błędom popełnionym przez nieuwagę czy brak koncentracji. Ważne w tej metodzie jest to, że za błędy powinniśmy winić procesy, a nie ludzi.

Muda

Muda oznacza wszystkie działania i aktywności, które nie dają wartości dla klienta. Słowo to pochodzi z Japońskiego i oznacza słowo “bezużyteczny, zbędny”. Razem z Mura (nieregularność) i Muri (nadmierne obciążenie pracą) tworzą 3XM, wyeliminowanie tych trzech nieefektywnych działań pozwala firmie być bardziej konkurencyjnym.

Mura

Mura to nic innego jak zmienność w działaniu, procesie czy naszej pracy. Czynności wykonywane są w różny sposób, bez jakiejkolwiek standaryzacji.
Mura prowadzi do strat pieniężnych oraz czasowych, gdyż nie jesteśmy w stanie określić jakości naszych produktów ze względu na wiele zmiennych.

Muri

Muri to nic innego jak przeciążenie maszyn i ludzi, polegające na nadmiernym wysiłku fizycznym w przypadku ludzi, lub nadmiernej pracy w przypadku maszyn.

VSM na tej mapie znajdziesz odpowiedzi i… pytania.

Lean management VSM

VSM to skrót od Value Stream Mapping, i w praktyce oznacza mapowanie oraz ustrukturyzowany przegląd czynności w procesach, które tworzą produkt lub usługę.

Wartość (Value) definiowana jest przez Klienta, który określa, za co i za jaką czynność byłby skłonny Nas wynagrodzić.

VSM jest skuteczną metodą wskazującą kierunki optymalizacji, która stawia potrzeby Klienta na pierwszym miejscu.

warta logo
Warta referencje

„We wrześniu 2016 i oku w Katowicach, pracownicy Warty uczestniczyli w warsztatach Lean Champions „Lean Management i KAIZEN” zorganizowanym przez firmę LEAN Partner.

Szkolenie zostalo przeprowadzone w bardzo dynamicznej formie. Zestawy pojęć teoretycznych były umiejętnie przeplatane warsztatami, realizując tym samym praktyczne zastosowanie poznanych teorii. Dzięki temu, uczestnicy byli zaangażowani i chętni do pracy. Należy podkreślić, że dużą rolę odegrali sami trenerzy, którzy z dużą swobodą przekazywali wiedzy i dbali o dobrą atmosferę szkolenia.

Warsztat został przygotowany i przeprowadzony zgodnie z wcześniejszym ustaleniem, dokładnie pod zamówienie Warty spełnił oczekiwania wszystkich uczestników w części merytorycznej oraz warsztatowej.

Ogromnym atutem warsztatów okazała się możliwość poznania praktycznego wykorzystania metodyki LEAN w firmie Bombardier. To świetny pomysł na spotkanie z praktykami i możliwość zadania pytań managerom stosującym na co dzień z sukcesem metodologię LEAN.

Wszystkim zainteresowanym wprowadzeniem metodologii LEAN polecamy szkolenie i warsztaty prowadzone przez LEAN Partner.

To bardzo dobra inwestycja oraz gwarancja jakości szkolenia.”

Beata Jaczewska, Koordynator

Jarosław Paćko, Dyrektor, Towarzystwo ubezpieczeń i reasekuracji  Warta S.A, branża ubezpieczeniowa