FIFO – First In, First Out

Share on facebook
Share on linkedin
FIFO (z angielskiego First In First Out) w dosłownym tłumaczeniu pierwsze weszło, pierwsze wyszło jest metodą najwcześniejszej wyceny zapasów oraz ich rozchodu.
FIFO

Co to jest FIFO? Na czym polega metoda FIFO?

FIFO z angielskiego First In, First Out w dosłownym tłumaczeniu znaczy „pierwsze weszło, pierwsze wyszło”. Metoda ta zakłada, że zasoby nabyte pierwsze, są wydawane lub sprzedawane jako pierwsze. Odwrotnością FIFO jest LIFO, czyli metoda Last In, First Out. 

Wycena zapasów zgodnie z FIFO

Wycena zapasów jest ważna ze względu na zmieniające się w czasie koszty produkcji. W magazynach zdarzają się jednostki produktów, które zostały kupione po innych cenach. Różnica jest ta na tyle znacząca, że przedsiębiorstwo musi zdecydować po jakiej cenie zaksięgowane zostanie wydanie danego produktu.  

W przypadku, gdy przedsiębiorstwo nie prowadzi szczegółowej ewidencji zapasów, pojawia się problem z dokładnym wskazaniem części produktów kupionej po konkretnej cenie. Posiada ono jedynie informacje, ile ogólnie produktów zostało przyjętych po danej cenie. 
W tym przypadku przedsiębiorstwo ograniczone jest przepisami księgowymi, które zakładają zapewnienie przejrzystości sprawozdań finansowych. 

Model wyceny FIFO

Zgodnie z modelem wyceny FIFO, gdy zapasy zostają wydane z magazynu, pierwsze księgowane są wartości produktów, które zostały przyjęte do magazynu najwcześniej. W przypadku, gdy ich liczba się wyczerpie, pod uwagę bierzemy cenę zapasu przyjętego w następnej kolejności. 

Co zyskujemy dzięki FIFO?

Stosowanie FIFO nakłada priorytet na wydawanie produktów, które najwcześniej się pojawiły w magazynie. Idea wydawania produktów jest prosta i gwarantuje nam, że nie będą one zalegały w magazynie. 

FIFO służy również do wyceny kosztów sprzedanych towarów.
Do obliczania COGS (kosztu sprzedanych towarów) za pomocą FIFO potrzebne jest w pierwszej kolejności oszacowanie kosztu towarów, które dotarły jako pierwsze, czyli pomnożenie ceny jednostkowej przez liczbę sprzedanych zapasów. 

Podobne artykuły

Nasze wdrożenia

Lean w branży automotive

Optymalizacja 2 linii zrobotyzowanego spawania. Dzięki wdrożonym zmianom dostawca może sprostać zmienności w zamówieniach klienta i produkować zgodnie z zasadami JIT. Projekt wygenerował 2 500 000 zł zysku.

Lean w logistyce – transport kontenerów morskich

Realizacja business case’u polegającego na zmniejszeniu kosztów załadunku i rozładunku statku oraz umożliwieniu składania większej liczby zamówień na transport morski.
Osiągnięto cel projektu w zakładanym czasie i zwrocie inwestycji 200k USD + 35% wzrost sprzedaży cargo.

Lean w produkcji – armatura sanitarna

Optymalizacja linii montażowej zaworów.
Dzięki wdrożonym zmianom bazującym na koncepcji Lean Manufacturing udało się znacząco obniżyć koszty wytwarzania produktów zwiększając produktywność średnio o 45 % .
Projekt wygenerował 450 000 zł zysku / rok.

Lean w usługach – branża bankowość, finanse

Skrócenie czasu odpowiedzi na zgłoszenia Klientów o 30%. Zwiększenie wydajności procesu o 40% dzięki zastosowaniu narzędzi Lean Managament. Wzrost zaangażowania pracowników w proces optymalizacji dzięki KAIZEN. Wzrost satysfakcji Klientów przekładający się poziom sprzedaży.

Lean w logistyce – centrum usług logistycznych

Zwiększenie rotacji zapasów o 34%.
Poprawienie efektywności operatorów na magazynie o 63%. Uwolnienie zapasów nierotujących o 9,6 MLN zł.
Skrócenie czasu wdrażania Lead Time dla nowych produktów (Time to market) o 130%. Projekt wygenerował 12 MLN zł zysku / rok.

logistyka

Lean w logistyce – branża produkcja nisko- i wysokoseryjna

Projekt dla klienta z branży produkcyjnej w zakresie logistyki wewnętrznej. Skrócenie czasów przestojów produkcyjnych związanych z niedoborem komponentów na stanowiskach pracy o 50%. Powołanie na nowo funkcji LEAN TEAM z przedstawicieli wszystkich współpracujących działów.

branża bpo

Lean w usługach – branża BPO Assistance / Call Center

Podniesienie rentowności, produktywności bez zwiększenia tempa pracy. Skrócenie czasu rozmowy potrzebnego do zawarcia porozumienia o 32%.
Skrócenie czasu oczekiwania Klienta na rozmowę do 3 sygnałów (IN). W ramach projektu osiągnięto zysk w wysokości 2 mln zł.

warta logo
Warta referencje

„We wrześniu 2016 i oku w Katowicach, pracownicy Warty uczestniczyli w warsztatach Lean Champions „Lean Management i KAIZEN” zorganizowanym przez firmę LEAN Partner.

Szkolenie zostalo przeprowadzone w bardzo dynamicznej formie. Zestawy pojęć teoretycznych były umiejętnie przeplatane warsztatami, realizując tym samym praktyczne zastosowanie poznanych teorii. Dzięki temu, uczestnicy byli zaangażowani i chętni do pracy. Należy podkreślić, że dużą rolę odegrali sami trenerzy, którzy z dużą swobodą przekazywali wiedzy i dbali o dobrą atmosferę szkolenia.

Warsztat został przygotowany i przeprowadzony zgodnie z wcześniejszym ustaleniem, dokładnie pod zamówienie Warty spełnił oczekiwania wszystkich uczestników w części merytorycznej oraz warsztatowej.

Ogromnym atutem warsztatów okazała się możliwość poznania praktycznego wykorzystania metodyki LEAN w firmie Bombardier. To świetny pomysł na spotkanie z praktykami i możliwość zadania pytań managerom stosującym na co dzień z sukcesem metodologię LEAN.

Wszystkim zainteresowanym wprowadzeniem metodologii LEAN polecamy szkolenie i warsztaty prowadzone przez LEAN Partner.

To bardzo dobra inwestycja oraz gwarancja jakości szkolenia.”

Beata Jaczewska, Koordynator

Jarosław Paćko, Dyrektor, Towarzystwo ubezpieczeń i reasekuracji  Warta S.A, branża ubezpieczeniowa