Histogram

Histogram jest graficznym sposobem ukazania zestawienia danych. Histogram to wykres, który zbudowany jest z słupków umieszczonych na osi współrzędnych.
Histogram

Histogram - czym jest i jak go zbudować?

Histogram jest graficznym sposobem ukazania zestawienia rozkładu danych. Wykres histogramu zbudowany jest z słupków umieszczonych na osi współrzędnych. Ich wysokość, opisuje liczebność danej cechy w populacji lub próbie (np rozkład normalny ), a podstawa wyznacza przedział klasowy. 
 

Histogram jest narzędziem statystycznym, które przedstawia rozkład częstości dla zmiennej ciągłej. Histogram jest podobny do wykresu słupkowego w danym przedziale, ale jego oś X przedstawia zakres wartości zmiennej ( histogram zmiennej ), a oś Y przedstawia liczbę lub procent wystąpień dla każdego zakresu wartości.

W przemyśle histogram jest często używany do analizy danych, dotyczących procesów produkcyjnych lub jakości produktów. Może być używany do określenia:

 • jakie wartości są najczęstsze dla danej zmiennej,
 • jakie wartości są najrzadsze,
 • jakie wartości są poza normą.


Histogram pokazuje wartości danych w poszczególnych przedziałach.

Jednocześnie histogram pozwala na identyfikację tendencji i rozkładu danych, a także pozwala na określenie jakie są wartości graniczne dla danej zmiennej. Wizualizuje kształt rozkładu. Może być również używany do określenia, czy proces jest stabilny i kontrolowany, czy też jest niestabilny i niekontrolowany dla dużej liczby danych. Prezentowany przez histogram rozkład danych, ma za zadanie pomóc w podjęciu decyzji inżynierom, analitykom, naukowcom, czy dany przypadek określonej analizy mieści się w założonych normatywach.

Interpretacja histogramu

Histogram jest często używany w połączeniu z innymi narzędziami jakościowymi wykorzystującymi określony zakres danych do tworzenia wykresu, takimi jak Diagram Pareto, Diagram Kontrolny, Diagram Ishikawy, i inne. Wartości powyżej wartości granicznej, często są automatyczne interpretowane jako odchylenia.

Do czego używamy histogramu?

Używając histogramu możemy analizować typowy przykład danych np zbiorowość danego zestawienia danych. Prawidłowy histogram ma słupki i jest bardzo czytelny, dlatego możemy go użyć, gdy szukamy odpowiedzi na przykładowe pytania:
 • jaka jest dominanta? (przedział, który jest najliczniejszy)
 • jaki rozkład obserwujemy?
 • czy w naszej obserwacji występują przedziały, których wyniki odstają od reszty?
 
Kształt histogramu ułatwia nam analizowanie częstotliwości występowania danego zjawiska. Graficzne przedstawienie danych pomaga nam w przewidywaniu dalszych zmienności danej grupy np dla wartości średniej danej zmiennej. Typowy przykład danych histogramu pozwala to na prognozowanie zmiennych, ostrzega nas przed błędami lub przyszłymi trudnościami. Wykorzystanie histogramu, pozwala także na łatwiejsze zrozumienie danego zjawiska, dla określonej liczby obserwacji. 

Wady i zalety histogramu

Zalety histogramu:

 • Wykres histogramu pozwala na szybkie i łatwe zrozumienie rozkładu danych,
 • Rozkład danych histogramu pomaga w identyfikowaniu tendencji występujących w analizowanym przykładzie
 • Umożliwia określenie wartości granicznych dla danej zmiennej,
 • Słupki histogramu pozwalają na określenie, czy proces jest stabilny i kontrolowany, czy też jest niestabilny i niekontrolowany,
 • Wykres statystyczny jest często używany w połączeniu z innymi narzędziami jakościowymi.


Wady histogramu:

 • Dane wejściowe zawarte w histogramach nie są odpowiednie do przedstawiania danych kategorycznych,
 • Tworzenie wykresu nie nadaje się do prezentowania danych z dużą liczbą wartości odstających (outliers),
 • Określona liczba przedziałów histogramu nie pozwala na precyzyjne określenie średniej, mediany ani odchylenia standardowego.


Histogram należy głównie wykorzystywać do analiz danych dotyczących procesów produkcyjnych lub jakości produktów. Może być używany do określenia, jakie wartości są najczęstsze dla danej zmiennej, jakie wartości są najrzadsze, oraz jakie wartości są poza normą. Zawarte w histogramach dane są często wykorzystywane w przemyśle, medycynie, naukach przyrodniczych, marketingu, itp.

Różnica pomiędzy histogramem a wykresem słupkowym

Różnią pomiędzy histogramem, a wykresem słupkowym jest rodzaj prezentowanych danych:
 • Histogram – rozkład zmiennych ciągłych
 • Wykres słupkowy – zmienne kategoryczne
 
Dlatego podczas tworzenia histogramu powstałe słupki muszą się ze sobą łączyć, gdyż mamy wtedy pewność, że nie pominęliśmy żadnych danych z przedziału. 
W przypadku wykresu słupkowego, należy robić przerwy między słupkami ze względu na rodzaj zmiennych.

Jak zbudować histogram?

 1. Zbierz ilości obserwacji
 2. Posegreguj obserwacje
 3. Określ liczbę przedziałów
 4. k =  √n  , gdzie n – ilość obserwacji
 5. Ustal szerokości przedziałów
 6. h – długość każdego przedziału
 7. h = (max-min) / k, gdzie max i min to wartość największa i najmniejsza
 8. Wyznacz przedziały
 9. [ Xp;Xk ), gdzie Xp – początek przedziału, Xk – koniec przedziału
 
Należy pamiętać, że ostatni przedział musi być prawostronnie domknięty, aby mieć informacje o wartości największej.
 
Podsumowując, histogram przedstawia rozkład częstości dla zmiennej ciągłej(w danym przedziale liczbowym ), które jest szczególnie przydatne w identyfikowaniu tendencji i rozkładu danych oraz określeniu wartości skrajnych dla procesu produkcyjnego, czy jakości produktów.
 
Ostatnim krokiem jest narysowanie histogramu.

Jeśli zainteresował Cię temat opisujący narzędzie jakim jest histogram, zapraszamy Cię do przeczytania pozostałych artykułów, na których dowiesz się m.in. czym jest SPC, do czego służy Diagram Relacji.

Zapraszamy do lektury i poszerzania wiedzy.

Jesteśmy do Twojej dyspozycji. Zapraszamy do kontaktu.

Jeśli uważasz ten artykuł za merytoryczny i pomocny, udostępnij go na swoich social mediach.

Zaciekawił Cię artykuł? Podziel się nim na Facebook
Zaciekawił Cię artykuł? Podziel się nim na Linkedin
Udostępnij na Facebook
Udostępnij na Linkedin

Nasze wdrożenia

Lean w branży automotive

Optymalizacja 2 linii zrobotyzowanego spawania. Dzięki wdrożonym zmianom dostawca może sprostać zmienności w zamówieniach klienta i produkować zgodnie z zasadami JIT. Projekt wygenerował 2 500 000 zł zysku.

Lean w logistyce – transport kontenerów morskich

Realizacja business case’u polegającego na zmniejszeniu kosztów załadunku i rozładunku statku oraz umożliwieniu składania większej liczby zamówień na transport morski. Osiągnięto cel projektu w zakładanym czasie i zwrocie inwestycji 200k...

Lean w produkcji – armatura sanitarna

Optymalizacja linii montażowej zaworów. Dzięki wdrożonym zmianom bazującym na koncepcji Lean Manufacturing udało się znacząco obniżyć koszty wytwarzania produktów zwiększając produktywność średnio o 45 % . Projekt wygenerował 450 000...

Lean w usługach – branża bankowość, finanse

Skrócenie czasu odpowiedzi na zgłoszenia Klientów o 30%. Zwiększenie wydajności procesu o 40% dzięki zastosowaniu narzędzi Lean Managament. Wzrost zaangażowania pracowników w proces optymalizacji dzięki KAIZEN. Wzrost satysfakcji Klientów przekładający...

branża bpo

Lean w usługach – branża BPO Assistance / Call Center

Podniesienie rentowności, produktywności bez zwiększenia tempa pracy. Skrócenie czasu rozmowy potrzebnego do zawarcia porozumienia o 32%. Skrócenie czasu oczekiwania Klienta na rozmowę do 3 sygnałów (IN). W ramach projektu osiągnięto...

Zapisz się na LeanLAB!

Weź udział w spotkaniu praktyków Lean Management!

Zapisz się do newslettera!

Zapisz się i bądź na bieżąco z artykułami
i wydarzeniami Lean.

Praktyczne warsztaty

Certyfikacje Lean Six Sigma

warta logo
Warta referencje

„We wrześniu 2016 i oku w Katowicach, pracownicy Warty uczestniczyli w warsztatach Lean Champions „Lean Management i KAIZEN” zorganizowanym przez firmę LEAN Partner.

Szkolenie zostalo przeprowadzone w bardzo dynamicznej formie. Zestawy pojęć teoretycznych były umiejętnie przeplatane warsztatami, realizując tym samym praktyczne zastosowanie poznanych teorii. Dzięki temu, uczestnicy byli zaangażowani i chętni do pracy. Należy podkreślić, że dużą rolę odegrali sami trenerzy, którzy z dużą swobodą przekazywali wiedzy i dbali o dobrą atmosferę szkolenia.

Warsztat został przygotowany i przeprowadzony zgodnie z wcześniejszym ustaleniem, dokładnie pod zamówienie Warty spełnił oczekiwania wszystkich uczestników w części merytorycznej oraz warsztatowej.

Ogromnym atutem warsztatów okazała się możliwość poznania praktycznego wykorzystania metodyki LEAN w firmie Bombardier. To świetny pomysł na spotkanie z praktykami i możliwość zadania pytań managerom stosującym na co dzień z sukcesem metodologię LEAN.

Wszystkim zainteresowanym wprowadzeniem metodologii LEAN polecamy szkolenie i warsztaty prowadzone przez LEAN Partner.

To bardzo dobra inwestycja oraz gwarancja jakości szkolenia.”

Beata Jaczewska, Koordynator

Jarosław Paćko, Dyrektor, Towarzystwo ubezpieczeń i reasekuracji  Warta S.A, branża ubezpieczeniowa