Co to jest Lean Management? Jak działa w praktyce?

Lean Management skupia się na tworzeniu rozwiązań, które mają sens dla Klienta i firmy. Tylko Klient może ocenić działania firmy jako wartościowe. Przeciwieństwem wartości jej marnotrawstwo, które Lean pomaga zidentyfikować i skutecznie wyeliminować. Te zasady praktykuje Toyota integrując ludzi i procesy w celu tworzenia najbardziej wartościowych rozwiązań.

Co to jest Lean Management ? Na czym polega metodyka Lean ?

Co to jest Lean? Definicja Lean Management.

Lean Management jest to sposób zarządzania organizacją, który ukierunkowany jest na racjonalne i świadome podnoszenie efektywności działania.
 
Świadome podnoszenie efektywności działania opiera się o systematyczną i metodyczną współpracę wszystkich pracowników w firmie. Odpowiednio skoordynowane, systematyczne i metodyczne działania nazywamy strategią Lean albo Lean Enterprise.
 

Ta strategia opiera się na szacunku do spostrzeżeń i pomysłów racjonalizatorskich drugiej osoby, ponieważ zakłada, że każdy członek zespołu jest świadomy potrzeby podnoszenia efektywności, wydajności, produktywności oraz przestrzegania umów i zasad współpracy z każdym Klientem firmy.

Metodyka Lean Management. Logiczne, systematyczne i stałe działanie. „Lean thinking”.

Koncepcja Lean Management rozumiana jako ciągłe i systematyczne określanie wartości oraz identyfikacja i eliminacja marnotrawstwa to filozofia opierająca się na Toyota Production System.

W intrenecie można znaleźć bardzo dużo publikacji na temat tego systemu. Sama Toyota dzieli się wiedzą o swoim systemie ponieważ wierzy, że dzięki temu, że wszyscy będą bardziej efektywni, świat po prostu będzie lepszy.

Brawo Toyota! Dzięki takim działaniom koncepcja zarządzania lean management i korzyści lean management przyczyniają się do wzrostu wiedzy nt. optymalizacji.

Podstawowe zasady Lean Management. W praktyce ta metodyka odpowiada 3 (trzem!) powtarzającym się w cyklu PDCA krokom.:

 1. Najważniejsze we współpracy z Klientem jest dostarczenie wartości Klientowi. Wartość identyfikowana jest jako skłonność Klienta do docenienia firmy w postaci zapłaty i referencji,
 2. Szacunek dla  i wśród współpracowników, dla postaw które wspierają punkt 1. Nazwa własna – Lean Leadership.
 3. Ciągłe doskonalenie procesów w organizacji poprzez określanie wartości, identyfikację i eliminację marnotrawstwa, w wyniku działań zgodnych z Kaizen.

Rzeczowym uzupełnieniem powyższej listy jest na pewno fragment książki The machine that Changed the World, autorzy: Womack, Ross i Jones zaproponowali dodanie 2 kroków, które stanowią „check-listę” działań specjalistów ds. Lean Management. Oto pięć zasad szczupłego zarządzania:

 1. Stworzenie wartości wtedy, gdy jest ona oczekiwana przez klienta.
 2. Dążenie do ciągłej doskonałości realizowanych procesów.
 3. Zasadne i szczegółowe ustalenie wartości dla konkretnego produktu, usługi.
 4. Identyfikacja strumienia wartości dla każdego produktu oraz usługi.
 5. Zapewnienie stabilnego, najprostszego przepływu procesu.

Co to jest System produkcyjny Toyoty?

Według prekursora Toyota Production system Taiichi Ohno, fundamentalne założenia koncepcji lean koncentrują się na przepływie (tzw. Flow).

Skuteczne wprowadzenie Lean skutkuje utrzymaniem płynnego przepływu zadań, operacji, produkcji.

Więcej na ten temat znajdziesz na stronie TOYOTY,

Co to jest kultura Lean Management? (Lean Culture, Kaizen)

Zgodnie w tym, co podpowiada Wikipedia mamy następujące, wybrane definicje kultury organizacji w psychologii zarządzania:

„System znaczeń przyjmowanych przez członków organizacji, odróżniający tę organizację od innych”.

 • Stephen P. Robbins

„Całość fundamentalnych założeń, które dana grupa wymyśliła, odkryła lub stworzyła, ucząc się adaptacji do środowiska i integracji wewnętrznej”.

„Zbiór wierzeń, przekonań, szerzących się w firmie, dotyczących tego, jak prowadzić interesy, jak powinni zachowywać się pracownicy i jak powinni być traktowani”.

 • L.W. Rue, P.G. Holland

„Właściwy klimat organizacyjny i sposób zarządzania, system zachęt, kwalifikacji, stosunki międzyludzkie”.

 • E. Piętkiewicz, S. Kałużny

„Niepisane, przestrzegane często podświadomie zasady, które wypełniają lukę między tym, co napisane, a tym co się rzeczywiście dzieje. Kultura dotyczy wspólnych poglądów, ideologii, wartości, przekonań, oczekiwań i norm”.

 • R. Deshapande, R. Parasurman

„Zespół wartości, tradycji, przekonań, postaw, które są istotą wszystkiego, co się robi i myśli w organizacji. Jest ona zasilana przez system obrzędów, rytuałów, wzorców komunikowania się, nieformalnych struktur”.


Praktycznie rzecz ujmując, kultura Lean rozumiana jest wielowymiarowo, jednak to co ją wyróżnia to jej kierunek, a mianowicie –  jako ciągłe doskonalenie codziennej pracy zgodnie z Kaizen. W literaturze fachowej określa się to jako Continuous Improvement.

Poprzez określenie wartości, identyfikację i eliminację marnotrawstwa przez zespół liderów,
a z czasem przez całą organizację, firma szybciej adaptuje się do zmian na rynku.

Wprowadzenie kultury Lean management skupia się głównie na zbudowaniu szeregu zachowań, które podążają za zasadami Lean.

Wprowadzenie zasad szczupłego zarządzania oraz przeprowadzenie organizacji przez zmianę, wymaga czasu i  wysiłku.

Jednak, jak pokazuje praktyka – ten czas i wysiłek zwraca się z nawiązką.

Dodatkowym argumentem przemawiającym za tym, że Lean Management ma szerszy sens jest jego adaptacja w postaci Agile w branży IT.

Wprowadzanie i rozwój Lean Management (czyli z ang. deployment, wdrożenie Lean Management)

Wdrożenie Lean / WCM. Tablica informacyjna
Koncepcja Lean Management pozwala poprawić efektywność, wydajność i produktywność procesów przy minimalnych dostępnych zasobach, którymi dysponujemy. 
 

Podstawowe narzędzia Lean zostały opracowane w taki sposób, aby każdy kto było w stanie zaadoptować u siebie w organizacji ideę szczupłego zarządzania przedsiębiorstwem. 

Metoda Lean opiera się w dużej mierze na świadomości wartości wykonywanej pracy.

Narzędzia takie jak Lean Six Sigma, TOC, Agile to skuteczne narzędzia (tzw. tool-boxy), które w zależności od potrzeb organizacji możemy wykorzystywać. Jednak by móc to zrobić w sposób efektywny oraz skuteczny, musimy oprzeć wprowadzenie o zespół ludzi, który po wdrożeniu staje się ambasadorem produktywności i liderem zmiany.

Koncepcja Lean, dzięki swoim jasnym zasadom zakłada, że wszyscy pracownicy uczestniczą w działaniach mających na celu ograniczenie marnotrawstwa i zwiększenia wartości pracy. 

W Lean ważny jest punkt wyjścia, odnoszący się do świeżego spojrzenia na obecne procesy.

W przypadku firmy produkcyjnej mogą to być narzędzia  Lean Management takie jak VSM, Standaryzacja pracy, 5S, SMED czy też Hoshin-Kanri organizacji.

Wymienione narzędzia, metody, jeśli użyte prawidłowo, przyczyniają się do zwiększenia wartości w procesach.

Pozwalają zaoszczędzić czas, a co za tym idzie i pieniądze.

Skuteczne wprowadzanie Lean Management powinno składać się z jasnych przekonań, w tym najwyższego kierownictwa odpowiadającego za ciągłe doskonalenie, o tym, że warto doskonalić procesy i pracę.

Lean Management opiera się głównie na ludziach, którzy rozumieją cele swojej firmy i istotę jej istnienia.

Jedną z zasad zarządzania wiodącej firmy świata (Toyota) w zakresie zasad zarządzania jest zrozumienie przez pracowników celów systemu zarządzania Lean.

Co to jest wartość dodana i marnotrawstwo?

 • Wartość dodana –  W Lean wartość dodaną określa się działania, które spełniają wymagania klienta zarówno wewnętrznego jak i zewnętrznego.

 • Marnotrawstwo – wszystkie czynności wchodzące w skład procesów pracy zdefiniowane w grupie siedmiu marnotrawstw, które nie spełniają definicji wartości.


W skład  siedmiu marnotrawstw zaliczamy:

 1. Oczekiwanie

 2. Zbędny transport

 3. Zbędny ruch

 4. Zbędne przetwarzanie

 5. Wady/ braki/ defekty

 6. Zapasy

 7. Nadprodukcja

Podstawowe narzędzia Lean Management

Najczyściej wykorzystywane narzędzia Lean Manufacturing (Lean tools, Lean toolbox ) w przedsiębiorstwach podążających za zmianą kultury organizacyjnej.

 • Mapowanie strumienia wartości – VSM  (value stream mapping)
  – jest to metoda wizualizacji procesów realizowanych w firmach
 • 5S – narzędzie podnoszące poziom ergonomii i bezpieczeństwa w miejscu pracy
 • SMED –  (ang. Single Minute Exchange of Die) skracanie czasu przezbrojeń
 • Poka-Yoke – służy zapobieganiu i eliminacji pojawiania się błędów, poprzez dostępne rozwiązania techniczne. Doskonałymi przykładami są te z naszego codzienne życia np: wtyczka, gniazdko prądowe lub złącze USB
 • Chronometraż standardowy pomiar czasu realizowanych czynności
  w odniesieniu do sytuacji zastanej na stanowisku pracy
 • Standaryzacja procesów –  polega na opracowaniu i wdrożeniu procedur, instrukcji opisujących najbardziej efektywny, a jednocześnie najprostszy sposób wykonywania poszczególnych czynności, realizowanych w organizacji. Stanowi most, pomiędzy wiedzą doświadczonych pracowników, a nowymi pracownikami w organizacji.

Wymienione, narzędzia Lean Management pozwalają wyeliminować nakłady kapitałowe i zaoszczędzić środki w organizacji poprzez prawidłową organizację miejsca pracy, ergonomie stanowisk, poprawę produktywności. Warto w stosowaniu koncepcji Lean management, zastanowić się jakie mamy potrzeby jako organizacja i dostosować Lean toolbox do naszych warunków.

Co zrobić żeby Zespół rozumiał Lean Management. Strategie wdrażania Lean. Lean Transformation

Trzeba pamiętać, że wprowadzenie koncepcji Lean możliwe jest wyłącznie w przypadku, gdy spełnione są 3 kluczowe warunki docelowe:

 1. Ludzie muszą rozumieć i wspierać rozwój koncepcji Lean.
 2. Musimy znać narzędzia Lean i umieć się nimi posługiwać w zależności od potrzeby.
 3. Posiadamy chęć i świadomość potrzeby wdrożenia standaryzacji procesów, jako kluczowego elementu szczupłego zarządzania.

Opinie o Lean Management

Lean Management, czyli po polsku zarządzanie szczupłe, zdobyło wiele pozytywnych opinii w środowisku biznesowym. Ten system, który wywodzi się z japońskiej filozofii produkcji, stał się niezwykle popularny na całym świecie dzięki skuteczności w eliminowaniu strat oraz zwiększaniu produktywności. Osoby, które wprowadziły termin „lean management” do swoich firm, często podkreślają jego zdolność do szybkich przekształceń i optymalizacji procesów.

Korzyści Lean Management

Wykorzystanie lean w biznesie przynosi wiele korzyści. Oto niektóre z nich:

 1. Eliminacja marnotrawstwa: Jednym z głównych celów lean management jest wyeliminowanie wszelkiego rodzaju strat, co przekłada się na niższe koszty operacyjne.

 2. Zwiększona produktywność: Dzięki lepszemu zarządzaniu zasobami i procesami, firmy są w stanie produkować więcej w krótszym czasie.

 3. Poprawa jakości: Prowadząc regularne analizy i wprowadzając ulepszenia, firmy mogą ciągle podnosić jakość swoich produktów lub usług.

 4. Większe zaangażowanie pracowników: Wprowadzenie pierwszej zasady lean, która mówi o zrozumieniu wartości z perspektywy klienta, często prowadzi do większego zaangażowania i motywacji pracowników.

Firmy stosujące Lean Management

Wiele globalnych korporacji i mniejszych firm z powodzeniem wprowadziło koncepcję lean management w praktyce. Przykłady takich firm to m.in. Toyota, która jest uważana za pioniera w tej dziedzinie, czy Boeing. Jednak nie tylko giganci przemysłowi korzystają z tego podejścia. Mnóstwo mniejszych przedsiębiorstw na całym świecie z powodzeniem wprowadza lean, zdobywając przewagę konkurencyjną i dostarczając klientom jeszcze większą wartość.

Skrócona lista firm:

 1. Toyota
 2. Boeing
 3. Ford
 4. PepsiCo
 5. Nike
 6. Intel
 7. Procter & Gamble
 8. Kimberly-Clark
 9. John Deere
 10. General Electric
 11. Caterpillar
 12. 3M
 13. Amazon
 14. Dell
 15. Textron
 16. Lockheed Martin
 17. Honeywell
 18. Raytheon
 19. Airbus
 20. General Motors
 21. Harley-Davidson
 22. Siemens
 23. United Technologies Corporation
 24. Baxter Healthcare
 25. Starbucks
 26. IBM
 27. SAP
 28. Nestlé
 29. Alcoa
 30. Medtronic
 31. Thermo Fisher Scientific
 32. Baxter International
 33. Danaher Corporation
 34. Stanley Black & Decker
 35. Goodyear Tire & Rubber Company
 36. Masco
 37. Parker Hannifin
 38. AT&T
 39. Bank of America
 40. JPMorgan Chase & Co.
 41. Stryker
 42. Hewlett-Packard (HP)
 43. La-Z-Boy
 44. Southwest Airlines
 45. Mayo Clinic
 46. Virginia Mason Medical Center
 47. Cleveland Clinic
 48. Rockwell Collins
 49. Spirit AeroSystems
 50. Precision Castparts Corp.

Zainteresowała Cię koncepcja zarządzania przedsiębiorstwem metodą Lean? Napisz do nas i poznaj praktyczne metody i narzędzia optymalizujące procesy na własnych wybranych przykładach. Jesteśmy ekspertami w stosowaniu koncepcji lean, swoją wiedzę popartą mamy szeregiem referencji. Zapraszamy do kontaktu.

Jeśli uważasz ten artykuł za merytoryczny i pomocny, udostępnij go na swoich social mediach.

Zaciekawił Cię artykuł? Podziel się nim na Facebook
Zaciekawił Cię artykuł? Podziel się nim na Linkedin
Udostępnij na Facebook
Udostępnij na Linkedin

Nasze wdrożenia

Lean w branży automotive

Optymalizacja 2 linii zrobotyzowanego spawania. Dzięki wdrożonym zmianom dostawca może sprostać zmienności w zamówieniach klienta i produkować zgodnie z zasadami JIT. Projekt wygenerował 2 500 000 zł zysku.

Lean w logistyce – transport kontenerów morskich

Realizacja business case’u polegającego na zmniejszeniu kosztów załadunku i rozładunku statku oraz umożliwieniu składania większej liczby zamówień na transport morski. Osiągnięto cel projektu w zakładanym czasie i zwrocie inwestycji 200k...

Lean w produkcji – armatura sanitarna

Optymalizacja linii montażowej zaworów. Dzięki wdrożonym zmianom bazującym na koncepcji Lean Manufacturing udało się znacząco obniżyć koszty wytwarzania produktów zwiększając produktywność średnio o 45 % . Projekt wygenerował 450 000...

Lean w usługach – branża bankowość, finanse

Skrócenie czasu odpowiedzi na zgłoszenia Klientów o 30%. Zwiększenie wydajności procesu o 40% dzięki zastosowaniu narzędzi Lean Managament. Wzrost zaangażowania pracowników w proces optymalizacji dzięki KAIZEN. Wzrost satysfakcji Klientów przekładający...

Lean w logistyce – centrum usług logistycznych

Zwiększenie rotacji zapasów o 34%. Poprawienie efektywności operatorów na magazynie o 63%. Uwolnienie zapasów nierotujących o 9,6 MLN zł. Skrócenie czasu wdrażania Lead Time dla nowych produktów (Time to market)...

branża bpo

Lean w usługach – branża BPO Assistance / Call Center

Podniesienie rentowności, produktywności bez zwiększenia tempa pracy. Skrócenie czasu rozmowy potrzebnego do zawarcia porozumienia o 32%. Skrócenie czasu oczekiwania Klienta na rozmowę do 3 sygnałów (IN). W ramach projektu osiągnięto...

Zapisz się na LeanLAB!

Weź udział w spotkaniu praktyków Lean Management!

Zapisz się do newslettera!

Zapisz się i bądź na bieżąco z artykułami
i wydarzeniami Lean.

Praktyczne warsztaty

Certyfikacje Lean Six Sigma

warta logo
Warta referencje

„We wrześniu 2016 i oku w Katowicach, pracownicy Warty uczestniczyli w warsztatach Lean Champions „Lean Management i KAIZEN” zorganizowanym przez firmę LEAN Partner.

Szkolenie zostalo przeprowadzone w bardzo dynamicznej formie. Zestawy pojęć teoretycznych były umiejętnie przeplatane warsztatami, realizując tym samym praktyczne zastosowanie poznanych teorii. Dzięki temu, uczestnicy byli zaangażowani i chętni do pracy. Należy podkreślić, że dużą rolę odegrali sami trenerzy, którzy z dużą swobodą przekazywali wiedzy i dbali o dobrą atmosferę szkolenia.

Warsztat został przygotowany i przeprowadzony zgodnie z wcześniejszym ustaleniem, dokładnie pod zamówienie Warty spełnił oczekiwania wszystkich uczestników w części merytorycznej oraz warsztatowej.

Ogromnym atutem warsztatów okazała się możliwość poznania praktycznego wykorzystania metodyki LEAN w firmie Bombardier. To świetny pomysł na spotkanie z praktykami i możliwość zadania pytań managerom stosującym na co dzień z sukcesem metodologię LEAN.

Wszystkim zainteresowanym wprowadzeniem metodologii LEAN polecamy szkolenie i warsztaty prowadzone przez LEAN Partner.

To bardzo dobra inwestycja oraz gwarancja jakości szkolenia.”

Beata Jaczewska, Koordynator

Jarosław Paćko, Dyrektor, Towarzystwo ubezpieczeń i reasekuracji  Warta S.A, branża ubezpieczeniowa