ROI

ROI (wskaźnik rentowności inwestycji) to jeden z najważniejszych wskaźników wykorzystywanych do sprawdzenia czy i w jakim stopniu będzie opłacalna inwestycja.
ROI

Co to jest ROI? Jak obliczyć ROI?

Do czego przydaje się ROI?

ROI, czyli Return on Investment (Zwrot z Inwestycji), jest wskaźnikiem mierzącym efektywność i rentowność inwestycji. Służy do oceny, ile zysku lub straty zostało wygenerowane przez daną inwestycję w stosunku do jej kosztów. Jest to kluczowy wskaźnik dla wszystkich dziedzin, takich jak finanse, zarządzanie projektami i produkcja, ponieważ pomaga podejmować rozsądne decyzje inwestycyjne i kontrolować wyniki działalności.

Dlaczego warto ten wskaźnik stosować?

 • W finansach: Dzięki ROI możemy ocenić efektywność inwestycji, porównywać różne możliwości inwestycyjne i wybierać te, które przynoszą najwyższy zwrot. Pomaga również analizować wyniki finansowe i oceniać, czy inwestycje firmy przynoszą oczekiwane korzyści.
 • W zarządzaniu projektami: ROI pozwala ocenić opłacalność projektu przed jego rozpoczęciem, co jest szczególnie istotne przy wyborze projektów do realizacji. Pomaga również monitorować postęp projektu i zidentyfikować ewentualne odchylenia od zakładanych wyników.
 • W produkcji: W przypadku produkcji, ROI pozwala na ocenę efektywności wykorzystanych zasobów i technologii. Umożliwia podejmowanie decyzji o modernizacji lub zmianie procesów produkcyjnych, które przyczynią się do wzrostu zysków.

A co jeśli nie będziemy monitorować ROI:

 • W finansach: Możemy popełnić błąd inwestycyjny i zainwestować w projekty lub aktywa, które nie przynoszą spodziewanych korzyści finansowych, a nawet mogą spowodować straty.
 • W zarządzaniu projektami: Ryzykujemy, że będziemy kontynuować projekty, które nie przynoszą wystarczających korzyści, marnując tym samym zasoby i czas organizacji.
 • W produkcji: Istnieje ryzyko utrzymywania nierentownych procesów produkcyjnych lub technologii, co wpłynie negatywnie na wyniki finansowe firmy.

ROI można obliczyć za pomocą następującego wzoru:

Wzór ROI, Return on investment

 

Gdzie:
– Zysk to całkowity zysk uzyskany z inwestycji lub projektu,
– Koszt to całkowity koszt inwestycji lub projektu.

Otrzymany wynik należy pomnożyć przez 100, aby wyrazić ROI jako procent.

Przykłady zastosowania ROI w finansach, zarządzaniu projektami oraz produkcji:

Przykład ROI w finansach: Firma planuje zakup nowego sprzętu o wartości 200 000 zł. Oczekuje się, że dzięki temu zyska 50 000 zł dodatkowych przychodów rocznie. Obliczamy ROI:

ROI w finansach

W tym przypadku ROI wynosi -75%, co oznacza, że inwestycja przynosi stratę.

Przykład ROI w zarządzaniu projektami: Firma rozważa realizację dwóch projektów. Pierwszy projekt ma potencjalnie przynieść 400 000 zł zysku, a drugi 300 000 zł. Jednakże pierwszy projekt wymaga większego zaangażowania zasobów. Obliczamy ROI dla każdego projektu i porównujemy, który jest bardziej opłacalny.

Przykład ROI w produkcji: Firma produkująca meble zastanawia się nad wprowadzeniem nowej maszyny, która zwiększy wydajność i jakość produkcji. Nowa maszyna kosztuje 500 000 zł, a firma spodziewa się oszczędności w wysokości 100 000 zł rocznie dzięki wyższej efektywności. Obliczamy ROI:

W tym przypadku ROI wynosi -80%, co sugeruje, że inwestycja nie jest opłacalna.

Jeszcze więcej przykładów ROI

 • Finanse: Załóżmy, że firma inwestuje w nowy system zarządzania finansami, który kosztuje 100 000 USD. Po roku korzystania z systemu, firma osiąga oszczędności w wysokości 50 000 USD. Wówczas ROI dla tej inwestycji wynosiłby: (50 000 USD – 100 000 USD) / 100 000 USD * 100% = -50%. Ujemny ROI w tym przypadku oznacza, że inwestycja nie przyniosła oczekiwanych zysków.

 • Zarządzanie projektami: Zakładamy, że firma wdrożyła zwinne (Agile) metody zarządzania projektami, co zredukowało czas realizacji projektów o 20% i przyczyniło się do zwiększenia zysków o 15%. Jeśli całkowity koszt wdrożenia Agile wyniósł 50 000 USD, to ROI dla tej inwestycji wynosiłby: (15% * Zysk firmy – 50 000 USD) / 50 000 USD * 100%. Wartość ta pozwalałaby firmie ocenić, czy wdrożenie Agile było opłacalne.

 • Produkcja: Przykładowo, firma dokonała mapowania procesów w swojej linii produkcyjnej i zidentyfikowała zbędne kroki, które generowały straty czasu i zasobów. Po usunięciu tych nadmiarowych działań, produkcja zyskała na wydajności o 25%, a koszty produkcji zmniejszyły się o 10%. Obliczenie ROI w tym przypadku może pomóc firmie ocenić skuteczność przeprowadzonego Mapowania procesów i pozytywny wpływ na wyniki finansowe.

 

Czy ROI można maksymalizować? Tak! Oto przykłady:

Maksymalizacja ROI w Marketingu

 1. Analiza Danych: Śledź efektywność kampanii marketingowych, korzystając z narzędzi analitycznych.
 2. Segmentacja rynku: Skupiaj się na docelowych segmentach, które najbardziej odpowiadają Twojemu produktowi.

Maksymalizacja ROI w Sprzedaży

 1. Automatyzacja procesów: Narzędzia CRM automatyzują procesy sprzedaży.
 2. Szkolenia dla zespołu: Inwestuj w szkolenia, poprawiając umiejętności zespołu.

Maksymalizacja ROI w Produkcji

 1. Automatyzacja produkcji: Wykorzystaj roboty i systemy automatyki do zwiększenia efektywności.
 2. Optymalizacja łańcucha dostaw: Zredukuj marnotrawstwo i opóźnienia, wykorzystując narzędzia do zarządzania łańcuchem dostaw.

Maksymalizacja ROI w Zarządzaniu Projektami

 1. Oprogramowanie do zarządzania projektami: Narzędzia takie jak Trello czy Asana pomagają w monitorowaniu postępów.
 2. Regularne przeglądy postępów: Spotkania i kontrola mijanek pomagają w identyfikacji i rozwiązywaniu problemów na bieżąco.

Maksymalizacja ROI w Finansach

 1. Zarządzanie ryzykiem: Korzystaj z narzędzi do oceny ryzyka inwestycji.
 2. Automatyzacja procesów księgowych: Oprogramowanie księgowe zmniejsza błędy i przyspiesza procesy.

Maksymalizacja ROI w Medycynie

 1. Telemedycyna: Redukcja kosztów poprzez konsultacje online.
 2. Automatyzacja zarządzania pacjentami: Systemy, które poprawiają zarządzanie informacjami pacjentów i redukują błędy.

Maksymalizacja ROI w BPO (Business Process Outsourcing)

 1. Optymalizacja procesów: Regularne przeglądy i aktualizacje procesów.
 2. Szkolenia i certyfikaty: Zwiększanie umiejętności pracowników, by dostarczać lepsze usługi.

Maksymalizacja ROI w IT

 1. Chmura obliczeniowa: Redukcja kosztów i zwiększenie elastyczności.
 2. Metodologie Agile i DevOps: Szybsze wdrażanie oprogramowania i lepsza współpraca między zespołami.

 

Zastosowanie tych strategii w różnych sektorach może znacząco wpłynąć na zwiększenie ROI. Kluczem jest ciągłe monitorowanie, analiza i dostosowywanie strategii w odpowiedzi na dynamicznie zmieniające się warunki.

Jeśli uważasz ten artykuł za merytoryczny i pomocny, udostępnij go na swoich social mediach.

Zaciekawił Cię artykuł? Podziel się nim na Facebook
Zaciekawił Cię artykuł? Podziel się nim na Linkedin
Udostępnij na Facebook
Udostępnij na Linkedin

Nasze wdrożenia

Lean w branży automotive

Optymalizacja 2 linii zrobotyzowanego spawania. Dzięki wdrożonym zmianom dostawca może sprostać zmienności w zamówieniach klienta i produkować zgodnie z zasadami JIT. Projekt wygenerował 2 500 000 zł zysku.

Lean w logistyce – transport kontenerów morskich

Realizacja business case’u polegającego na zmniejszeniu kosztów załadunku i rozładunku statku oraz umożliwieniu składania większej liczby zamówień na transport morski. Osiągnięto cel projektu w zakładanym czasie i zwrocie inwestycji 200k...

Lean w produkcji – armatura sanitarna

Optymalizacja linii montażowej zaworów. Dzięki wdrożonym zmianom bazującym na koncepcji Lean Manufacturing udało się znacząco obniżyć koszty wytwarzania produktów zwiększając produktywność średnio o 45 % . Projekt wygenerował 450 000...

Lean w usługach – branża bankowość, finanse

Skrócenie czasu odpowiedzi na zgłoszenia Klientów o 30%. Zwiększenie wydajności procesu o 40% dzięki zastosowaniu narzędzi Lean Managament. Wzrost zaangażowania pracowników w proces optymalizacji dzięki KAIZEN. Wzrost satysfakcji Klientów przekładający...

branża bpo

Lean w usługach – branża BPO Assistance / Call Center

Podniesienie rentowności, produktywności bez zwiększenia tempa pracy. Skrócenie czasu rozmowy potrzebnego do zawarcia porozumienia o 32%. Skrócenie czasu oczekiwania Klienta na rozmowę do 3 sygnałów (IN). W ramach projektu osiągnięto...

Zapisz się na LeanLAB!

Weź udział w spotkaniu praktyków Lean Management!

Zapisz się do newslettera!

Zapisz się i bądź na bieżąco z artykułami
i wydarzeniami Lean.

Praktyczne warsztaty

Certyfikacje Lean Six Sigma

warta logo
Warta referencje

„We wrześniu 2016 i oku w Katowicach, pracownicy Warty uczestniczyli w warsztatach Lean Champions „Lean Management i KAIZEN” zorganizowanym przez firmę LEAN Partner.

Szkolenie zostalo przeprowadzone w bardzo dynamicznej formie. Zestawy pojęć teoretycznych były umiejętnie przeplatane warsztatami, realizując tym samym praktyczne zastosowanie poznanych teorii. Dzięki temu, uczestnicy byli zaangażowani i chętni do pracy. Należy podkreślić, że dużą rolę odegrali sami trenerzy, którzy z dużą swobodą przekazywali wiedzy i dbali o dobrą atmosferę szkolenia.

Warsztat został przygotowany i przeprowadzony zgodnie z wcześniejszym ustaleniem, dokładnie pod zamówienie Warty spełnił oczekiwania wszystkich uczestników w części merytorycznej oraz warsztatowej.

Ogromnym atutem warsztatów okazała się możliwość poznania praktycznego wykorzystania metodyki LEAN w firmie Bombardier. To świetny pomysł na spotkanie z praktykami i możliwość zadania pytań managerom stosującym na co dzień z sukcesem metodologię LEAN.

Wszystkim zainteresowanym wprowadzeniem metodologii LEAN polecamy szkolenie i warsztaty prowadzone przez LEAN Partner.

To bardzo dobra inwestycja oraz gwarancja jakości szkolenia.”

Beata Jaczewska, Koordynator

Jarosław Paćko, Dyrektor, Towarzystwo ubezpieczeń i reasekuracji  Warta S.A, branża ubezpieczeniowa