Six Sigma

Share on facebook
Share on linkedin
W biznesie Six Sigma to narzędzie rozwiązywania problemów biznesowych o nieznanej przyczynie i nieznanym rozwiązaniu z wykorzystaniem metodyki DMAIC.

Czym jest Six Sigma? Definicja, miary, infrastruktura

Czy jest Six Sigma?

Metoda Six Sigma powstała w połowie lat 80. Twórcami Six Sigma byli Bill Smith oraz Bob Galvin. Six Sigma nawiązuje do filozofii Motoroli, która mówi że “jakość nie może kosztować”.


Six Sigma w statystyce

W statystyce Six Sigma oznacza odchylenie standardowe zmiennej.
Sześć sigm oznacza odległość sześciu odchyleń standardowych od wartości centralnej rozkładu. Obszar sześciu sigm w lewo i prawo od średniej arytmetycznej w rozkładzie normalnym wyznacza
prawdopodobieństwo 3,4 wystąpień poza tym przedziałem na 1 milion możliwości.


Six Sigma w biznesie

W biznesie Six Sigma to narzędzie rozwiązywania problemów biznesowych o nieznanej przyczynie i nieznanym rozwiązaniu z wykorzystaniem metodyki DMAIC.

Six Sigma to także narzędzie rozwoju biznesu oraz potencjału pracowników.
Ma olbrzymi wpływ na jakość i wynik finansowy firmy. Opiera się na liczbach, danych i faktach. Six Sigma zakłada ciągle doskonalenie organizacji, polegające na analizie i kontroli przedsiębiorstwa w celu eliminacji niezgodności procesu.


Six Sigma w zarządzaniu jakością

Redukcja kosztów produkcji i nadzór nad projektem to główny cel six sigma w zarządzaniu jakością. Celem Six Sigma w redukcji kosztów jest prowadzenie procesów biznesowych w taki sposób, aby ograniczyć występowanie usterek lub szybko je eliminować w przypadku ich wystąpienia. Głównym celem Six Sigma w prowadzeniu projektu jest optymalizacja procesu biznesowego oraz uzyskanie korzyści finansowych.

Six Sigma odgrywa kluczową rolę w zarządzaniu jakością, gdyż pozwala ona na dokładną analizę procesu. Zebrane i analizowane dane pozwalają na poprawę jakości oraz eliminację marnotrawstwa.  Prowadzenie projektu z wykorzystniem six sigma dmaic pozwala także na wprowadzenie nowych standardów produkcyjnych i jakościowych.


Sześć zasad Six Sigma

 • Skupienie się na kliencie
 • Praca oparta o dane i fakty
 • Zarządzanie procesowe
 • Ciągne doskonalenie zarządzania
 • Brak barier we współpracy zespołowej
 • Dążenie do perfekcji, tolerancja błędów


Miary Six Sigma

Głównymi miary wykorzystywane w Six Sigma to:

DPU (Defects Per Unit) – oznacza ilość defektów na jednostkę


DPMO (Defecst Per Million Opportunities) – oznacza ilość defektów na milion możliwości ich powstania


DPO (Defects Per Opportunity) – oznacza ilość defektów na wszystkie możliwości ich wystąpienia.

 

Infrastruktura Six Sigma w organizacji

Zarząd / naczelne kierownictwo: 

 • Powiązanie Six Sigma ze strategią biznesową
 • Motywowanie i przewodzenie
 • Długoterminowa wizja programu
 • Przełamywanie barier i schematów


Champion:

 • Zapewnienie zgodności projektów ze strategią biznesową
 • Wsparcie zespołów projektowych
 • Zapewnienie im niezbędnych zasobów
 • Przeglądy i ocena projektów


Master Black Belt:

 • Lider projektu
 • Realizacja strategicznych projektów Six Sigma
 • Lider zespołów projektowych
 • Wsparcie i opieka Green Belt
 • 100% zaangażowania


Green Belt:

 • Lider zespołów projektowych
 • Realizacja projektów Six Sigma o charakterze operacyjnym (taktyczne)
 • Wspieranie Black Belt w realizacji strategicznych projektów (członek zespołu)
 • Zaangażowanie: do 75%


White Belt:

 • Wykorzystuje poznane narzędzia i techniki Lean Six Sigma, w codziennej pracy zawodowej optymalizując swoje środowisko pracy.
 • Uczestnik zespołów projektowych prowadzonych przez BB/GB na zasadach przewidzianych dla członków Zespołu
 • Zaangażowanie: do 50%


Projekt Six Sigma – definicja i struktura

Projekt jest złożonym działaniem o charakterze jednorazowym, które jest podejmowane dla osiągnięcia z góry określonych celów.

Podstawowe cechy projektu to:

 • zdefiniowanie w czasie,
 • niepowtarzalność (jednorazowość),
 • złożoność,
 • celowość.


Sponsor projektu:

 • Właściciel problemu
 • Zapewnia zgodność projektu ze strategią biznesową firmy
 • Wsparcie zespołu projektowego
 • Zapewnienie niezbędnych zasobów
 • Przegląd i ocena projektów
 • Wsparcie we wdrożeniu rozwiązań


Właściciel projektu

 • Współpraca z osobami realizującymi projekt
 • Organizacja pracy w podległym obszarze w sposób umożliwiający pracę zespołowi
 • Opiniowanie propozycji zmian w procesie
 • Udział w pilotowym wdrożeniu rozwiązań
 • Wdrożenie i utrzymanie nowego standardu


Projekt Six Sigma – DMAIC

Cel: Spełnienie wymagań klienta oraz wspieranie rozwoju biznesu poprzez:

 • Eliminację defektów oraz redukcję zmienności
 • Skupienie na procesach
 • Wykorzystanie narzędzi statystycznych i analitycznych
 • Oparcie na liczbach, danych, faktach


Realizacja projektu z wykorzystaniem Six Sigma opiera się na metodyce DMAIC wyznaczając logicznie po sobie następujące etapy projektu.

Faza Define

Cel: zdefiniowanie problemu biznesowego do rozwiązania w ramach projektu.

Elementy fazy definiowania:

 1. Analiza biznesowa problemu
 2. Opracowanie kontraktu ze Sponsorem
 3. Wstępna analiza procesu
 4. Określenie głosu klienta
 5. Zatwierdzenie kontraktu ze Sponsorem

Faza Measure

Cel : zamiana problemu biznesowego na problem statystyczny przy pomocy liczb, danych i faktów.

Elementy fazy pomiaru:

 1. Opracowanie szczegółowej mapy procesu
 2. Generowanie i wybór zmiennych
 3. Opracowanie planu zbierania danych
 4. Weryfikacja systemu pomiarowego
 5. Statystyczny obraz procesu

Faza Analyze

Cel: identyfikacja przyczyn źródłowych problemu w oparciu o zebrane liczby, dane, fakty.

Elementy fazy analizy: 

 1. Wstępna analiza danych
 2. Weryfikacja hipotez
 3. Zbudowanie statystycznego modelu procesu

Faza Improve

Cel: przygotowanie, sprawdzenie i wdrożenie rozwiązań eliminujących przyczyny źródłowe problemu.

Elementy fazy doskonalenia: 

 • Generowanie rozwiązań
 • Wybór i ocena rozwiązań
 • Ocena ryzyk
 • Projekt pilotażowy
 • Wdrożenie rozwiązań

Faza Control

Cel: weryfikacja uzyskanych wyników oraz ustanowienie nowego standardu dla ich utrzymania w przyszłości.

Elementy fazy kontroli:

 • Ocena uzyskanych wyników
 • Ustanowienie nowego standardu
 • Wprowadzenie zmian
 • Ocena rezultatów biznesowych
 • Zamknięcie projektu Lean Six Sigma

Jeśli uważasz ten artykuł za merytoryczny i pomocny, udostępnij go na swoich social mediach.

Share on facebook
Udostępnij na Facebook
Share on linkedin
Udostępnij na Linkedin

Nasze wdrożenia

Lean w branży automotive

Optymalizacja 2 linii zrobotyzowanego spawania. Dzięki wdrożonym zmianom dostawca może sprostać zmienności w zamówieniach klienta i produkować zgodnie z zasadami JIT. Projekt wygenerował 2 500 000 zł zysku.

Lean w logistyce – transport kontenerów morskich

Realizacja business case’u polegającego na zmniejszeniu kosztów załadunku i rozładunku statku oraz umożliwieniu składania większej liczby zamówień na transport morski.
Osiągnięto cel projektu w zakładanym czasie i zwrocie inwestycji 200k USD + 35% wzrost sprzedaży cargo.

Lean w produkcji – armatura sanitarna

Optymalizacja linii montażowej zaworów.
Dzięki wdrożonym zmianom bazującym na koncepcji Lean Manufacturing udało się znacząco obniżyć koszty wytwarzania produktów zwiększając produktywność średnio o 45 % .
Projekt wygenerował 450 000 zł zysku / rok.

Lean w usługach – branża bankowość, finanse

Skrócenie czasu odpowiedzi na zgłoszenia Klientów o 30%. Zwiększenie wydajności procesu o 40% dzięki zastosowaniu narzędzi Lean Managament. Wzrost zaangażowania pracowników w proces optymalizacji dzięki KAIZEN. Wzrost satysfakcji Klientów przekładający się poziom sprzedaży.

Lean w logistyce – centrum usług logistycznych

Zwiększenie rotacji zapasów o 34%.
Poprawienie efektywności operatorów na magazynie o 63%. Uwolnienie zapasów nierotujących o 9,6 MLN zł.
Skrócenie czasu wdrażania Lead Time dla nowych produktów (Time to market) o 130%. Projekt wygenerował 12 MLN zł zysku / rok.

logistyka

Lean w logistyce – branża produkcja nisko- i wysokoseryjna

Projekt dla klienta z branży produkcyjnej w zakresie logistyki wewnętrznej. Skrócenie czasów przestojów produkcyjnych związanych z niedoborem komponentów na stanowiskach pracy o 50%. Powołanie na nowo funkcji LEAN TEAM z przedstawicieli wszystkich współpracujących działów.

branża bpo

Lean w usługach – branża BPO Assistance / Call Center

Podniesienie rentowności, produktywności bez zwiększenia tempa pracy. Skrócenie czasu rozmowy potrzebnego do zawarcia porozumienia o 32%.
Skrócenie czasu oczekiwania Klienta na rozmowę do 3 sygnałów (IN). W ramach projektu osiągnięto zysk w wysokości 2 mln zł.

Zapisz się na LeanLAB!

Weź udział w spotkaniu praktyków Lean Management!

Zapisz się do newslettera!

Zapisz się i bądź na bieżąco z artykułami
i wydarzeniami Lean.

Praktyczne warsztaty

Certyfikacje Lean Six Sigma

Ciekawe artykuły

Share on facebook
Share on linkedin
warta logo
Warta referencje

„We wrześniu 2016 i oku w Katowicach, pracownicy Warty uczestniczyli w warsztatach Lean Champions „Lean Management i KAIZEN” zorganizowanym przez firmę LEAN Partner.

Szkolenie zostalo przeprowadzone w bardzo dynamicznej formie. Zestawy pojęć teoretycznych były umiejętnie przeplatane warsztatami, realizując tym samym praktyczne zastosowanie poznanych teorii. Dzięki temu, uczestnicy byli zaangażowani i chętni do pracy. Należy podkreślić, że dużą rolę odegrali sami trenerzy, którzy z dużą swobodą przekazywali wiedzy i dbali o dobrą atmosferę szkolenia.

Warsztat został przygotowany i przeprowadzony zgodnie z wcześniejszym ustaleniem, dokładnie pod zamówienie Warty spełnił oczekiwania wszystkich uczestników w części merytorycznej oraz warsztatowej.

Ogromnym atutem warsztatów okazała się możliwość poznania praktycznego wykorzystania metodyki LEAN w firmie Bombardier. To świetny pomysł na spotkanie z praktykami i możliwość zadania pytań managerom stosującym na co dzień z sukcesem metodologię LEAN.

Wszystkim zainteresowanym wprowadzeniem metodologii LEAN polecamy szkolenie i warsztaty prowadzone przez LEAN Partner.

To bardzo dobra inwestycja oraz gwarancja jakości szkolenia.”

Beata Jaczewska, Koordynator

Jarosław Paćko, Dyrektor, Towarzystwo ubezpieczeń i reasekuracji  Warta S.A, branża ubezpieczeniowa