Six Sigma

SIX SIGMA to skuteczna metoda rozwiązywania problemów. Pomaga w definiowaniu przyczyn źródłowych oraz w doborze efektywnych rozwiązań. Opiera się o DMAIC. Bardzo dobrze łączy się z LEAN Management

Czym jest Six Sigma? Definicja, miary, infrastruktura

Czy jest Six Sigma?

Metoda Six Sigma powstała w połowie lat 80. Twórcami Six Sigma byli Bill Smith oraz Bob Galvin. Six Sigma nawiązuje do filozofii Motoroli, która mówi że “jakość nie może kosztować”. W tym konkretnym wypadku jakość musimy rozumieć jako spełnienie wymagań Klienta. Poziom spełnienia wymagań, dzięki Six Sigma możliwy jest do wyliczenia, określenia a przede wszystkim weryfikowalny na wyznaczonych (mierzalnych i mierzonych) etapach pracy/procesu.


Six Sigma w statystyce

W statystyce Six Sigma oznacza odchylenie standardowe zmiennej.
Sześć sigm oznacza odległość sześciu odchyleń standardowych od wartości centralnej rozkładu. Obszar sześciu sigm w lewo i prawo od średniej arytmetycznej w rozkładzie normalnym wyznacza
prawdopodobieństwo 3,4 wystąpień poza tym przedziałem na 1 milion możliwości. Im jest więcej zidentyfikowanych wyników poza tym rozkładem tym, rzecz jasna, gorzej – nasze wyniki się „rozjeżdżają” od wartości centralnej (tej, wyznaczonej – patrz akapit wyżej)


Six Sigma w biznesie

W biznesie Six Sigma to narzędzie rozwiązywania problemów biznesowych o nieznanej (najczęściej mówimy że „nie jesteśmy pewni”) przyczynie i nieznanym ( nie jesteśmy pewni, które będzie miało największy wpływ na końcowy efekt) rozwiązaniu. Najlepsze projekty w biznesie realizowane są z wykorzystaniem metodyki DMAIC. Uwaga! DMAIC jest spójny i logiczny. Doskonale łączy się z PDCA oraz Lean Management. Stąd coraz częściej stosuje się w praktyce podejście Lean Six Sigma.

DMAIC oznacza:

 • Define – zdefiniuj jaki masz problem, wyzwanie lub czego nie jesteś pewien.
 • Measure – dokonaj właściwych pomiarów tego co nazywasz problemem w Define oraz możliwych, innych zjawisk, które uważasz na tym etapie za istotne.
 • Analyze – dokonać analizy danych z Measure. Na tym etapie wiele się wyjaśni. „Uważasz” zamieni się wyliczalny stopień wpływu otrzymanych wyników na „wartości” określone w Define
 • Improve – Jeśli dzięki Analyze dowiedzieliśmy się co konkretnie i jakim zakresie może mieć (z pewnym prawdopodobieństwem) wpływ na wartości w Define, to zaczynamy wprowadzać zmiany, które muszą być kontrolowane
 • Control – Kontrolujemy wyniki Improve i jeśli uznamy na podstawie analiz, że się myliliśmy to super! Możemy wrócić na ścieżkę analizy i dokonać świadomych zmian w projekcie. Jeśli wszystko się okazuje się zgodne z przewidywaniami z Improve – to też super! Dokonaliśmy właściwych zmian! 

Six Sigma to także narzędzie rozwoju biznesu oraz potencjału pracowników.
Ma olbrzymi wpływ na jakość i wynik finansowy firmy. Opiera się na liczbach, danych i faktach. Six Sigma zakłada ciągle doskonalenie organizacji, polegające na analizie i kontroli przedsiębiorstwa w celu eliminacji niezgodności procesu.

W biznesie Six Sigma ma szerokie zastosowanie. Branża i wielkość biznesu nie ma znaczenia. Aktualnie w rynek medycyny „odkrywa” Six Sigmę jako wartościowe podejście do wprowadzania zmian. To bardzo dobry znak – szczególnie, że medycyna uchodzi za „sztukę” w przeciwieństwie do obiegowej opinii (niesłusznej) o powtarzalnych i masowych procesach w automotive.


Six Sigma w zarządzaniu jakością

Redukcja kosztów produkcji i nadzór nad projektem to główny cel six sigma w zarządzaniu jakością. Celem Six Sigma w redukcji kosztów jest prowadzenie procesów biznesowych w taki sposób, aby ograniczyć występowanie usterek lub szybko je eliminować w przypadku ich wystąpienia. Głównym celem Six Sigma w prowadzeniu projektu jest optymalizacja procesu biznesowego oraz uzyskanie korzyści finansowych.

Six Sigma odgrywa kluczową rolę w zarządzaniu jakością, gdyż pozwala ona na dokładną analizę procesu. Zebrane i analizowane dane pozwalają na poprawę jakości oraz eliminację marnotrawstwa.  Prowadzenie projektu z wykorzystniem six sigma dmaic pozwala także na wprowadzenie nowych standardów produkcyjnych i jakościowych.


Sześć zasad Six Sigma

 • Skupienie się na kliencie
 • Praca oparta o dane i fakty
 • Zarządzanie procesowe
 • Ciągne doskonalenie zarządzania
 • Brak barier we współpracy zespołowej
 • Dążenie do perfekcji, tolerancja błędów


Miary Six Sigma

Głównymi miary wykorzystywane w Six Sigma to:

DPU (Defects Per Unit) – oznacza ilość defektów na jednostkę


DPMO (Defecst Per Million Opportunities) – oznacza ilość defektów na milion możliwości ich powstania


DPO (Defects Per Opportunity) – oznacza ilość defektów na wszystkie możliwości ich wystąpienia.

Infrastruktura Six Sigma w organizacji

Zarząd / naczelne kierownictwo: 

 • Powiązanie Six Sigma ze strategią biznesową
 • Motywowanie i przewodzenie
 • Długoterminowa wizja programu
 • Przełamywanie barier i schematów


Champion:

 • Zapewnienie zgodności projektów ze strategią biznesową
 • Wsparcie zespołów projektowych
 • Zapewnienie im niezbędnych zasobów
 • Przeglądy i ocena projektów


Master Black Belt:


Green Belt:

 • Lider zespołów projektowych
 • Realizacja projektów Six Sigma o charakterze operacyjnym (taktyczne)
 • Wspieranie Black Belt w realizacji strategicznych projektów (członek zespołu)
 • Zaangażowanie: do 75%
 • Więcej o Green Belcie znajdziesz tutaj


Yellow Belt:

 • Wykorzystuje poznane narzędzia i techniki Lean Six Sigma, w codziennej pracy zawodowej optymalizując swoje środowisko pracy.
 • Uczestnik zespołów projektowych prowadzonych przez BB/GB na zasadach przewidzianych dla członków Zespołu
 • Zaangażowanie: do 50%
 • Więcej o Yellow Belcie znajdziesz tutaj


Projekt Six Sigma – definicja i struktura

Projekt jest złożonym działaniem o charakterze jednorazowym, które jest podejmowane dla osiągnięcia z góry określonych celów.

Podstawowe cechy projektu to:

 • zdefiniowanie w czasie,
 • niepowtarzalność (jednorazowość),
 • złożoność,
 • celowość.


Sponsor projektu:

 • Właściciel problemu
 • Zapewnia zgodność projektu ze strategią biznesową firmy
 • Wsparcie zespołu projektowego
 • Zapewnienie niezbędnych zasobów
 • Przegląd i ocena projektów
 • Wsparcie we wdrożeniu rozwiązań


Właściciel projektu

 • Współpraca z osobami realizującymi projekt
 • Organizacja pracy w podległym obszarze w sposób umożliwiający pracę zespołowi
 • Opiniowanie propozycji zmian w procesie
 • Udział w pilotowym wdrożeniu rozwiązań
 • Wdrożenie i utrzymanie nowego standardu


Projekt Six Sigma – DMAIC

Cel: Spełnienie wymagań klienta oraz wspieranie rozwoju biznesu poprzez:

 • Eliminację defektów oraz redukcję zmienności
 • Skupienie na procesach
 • Wykorzystanie narzędzi statystycznych i analitycznych
 • Oparcie na liczbach, danych, faktach


Realizacja projektu z wykorzystaniem Six Sigma opiera się na metodyce DMAIC wyznaczając logicznie po sobie następujące etapy projektu.

Faza Define

Cel: zdefiniowanie problemu biznesowego do rozwiązania w ramach projektu.

Elementy fazy definiowania:

 1. Analiza biznesowa problemu
 2. Opracowanie kontraktu ze Sponsorem
 3. Wstępna analiza procesu
 4. Określenie głosu klienta
 5. Zatwierdzenie kontraktu ze Sponsorem

Faza Measure

Cel : zamiana problemu biznesowego na problem statystyczny przy pomocy liczb, danych i faktów.

Elementy fazy pomiaru:

 1. Opracowanie szczegółowej mapy procesu
 2. Generowanie i wybór zmiennych
 3. Opracowanie planu zbierania danych
 4. Weryfikacja systemu pomiarowego
 5. Statystyczny obraz procesu

Faza Analyze

Cel: identyfikacja przyczyn źródłowych problemu w oparciu o zebrane liczby, dane, fakty.

Elementy fazy analizy: 

 1. Wstępna analiza danych
 2. Weryfikacja hipotez
 3. Zbudowanie statystycznego modelu procesu

Faza Improve

Cel: przygotowanie, sprawdzenie i wdrożenie rozwiązań eliminujących przyczyny źródłowe problemu.

Elementy fazy doskonalenia: 

 • Generowanie rozwiązań
 • Wybór i ocena rozwiązań
 • Ocena ryzyk
 • Projekt pilotażowy
 • Wdrożenie rozwiązań

Faza Control

Cel: weryfikacja uzyskanych wyników oraz ustanowienie nowego standardu dla ich utrzymania w przyszłości.

Elementy fazy kontroli:

 • Ocena uzyskanych wyników
 • Ustanowienie nowego standardu
 • Wprowadzenie zmian
 • Ocena rezultatów biznesowych
 • Zamknięcie projektu Lean Six Sigma

Jeśli uważasz ten artykuł za merytoryczny i pomocny, udostępnij go na swoich social mediach.

Zaciekawił Cię artykuł? Podziel się nim na Facebook
Zaciekawił Cię artykuł? Podziel się nim na Linkedin
Udostępnij na Facebook
Udostępnij na Linkedin

Nasze wdrożenia

Lean w branży automotive

Optymalizacja 2 linii zrobotyzowanego spawania. Dzięki wdrożonym zmianom dostawca może sprostać zmienności w zamówieniach klienta i produkować zgodnie z zasadami JIT. Projekt wygenerował 2 500 000 zł zysku.

Lean w logistyce – transport kontenerów morskich

Realizacja business case’u polegającego na zmniejszeniu kosztów załadunku i rozładunku statku oraz umożliwieniu składania większej liczby zamówień na transport morski. Osiągnięto cel projektu w zakładanym czasie i zwrocie inwestycji 200k...

Lean w produkcji – armatura sanitarna

Optymalizacja linii montażowej zaworów. Dzięki wdrożonym zmianom bazującym na koncepcji Lean Manufacturing udało się znacząco obniżyć koszty wytwarzania produktów zwiększając produktywność średnio o 45 % . Projekt wygenerował 450 000...

Lean w usługach – branża bankowość, finanse

Skrócenie czasu odpowiedzi na zgłoszenia Klientów o 30%. Zwiększenie wydajności procesu o 40% dzięki zastosowaniu narzędzi Lean Managament. Wzrost zaangażowania pracowników w proces optymalizacji dzięki KAIZEN. Wzrost satysfakcji Klientów przekładający...

branża bpo

Lean w usługach – branża BPO Assistance / Call Center

Podniesienie rentowności, produktywności bez zwiększenia tempa pracy. Skrócenie czasu rozmowy potrzebnego do zawarcia porozumienia o 32%. Skrócenie czasu oczekiwania Klienta na rozmowę do 3 sygnałów (IN). W ramach projektu osiągnięto...

Zapisz się na LeanLAB!

Weź udział w spotkaniu praktyków Lean Management!

Zapisz się do newslettera!

Zapisz się i bądź na bieżąco z artykułami
i wydarzeniami Lean.

Praktyczne warsztaty

Certyfikacje Lean Six Sigma

warta logo
Warta referencje

„We wrześniu 2016 i oku w Katowicach, pracownicy Warty uczestniczyli w warsztatach Lean Champions „Lean Management i KAIZEN” zorganizowanym przez firmę LEAN Partner.

Szkolenie zostalo przeprowadzone w bardzo dynamicznej formie. Zestawy pojęć teoretycznych były umiejętnie przeplatane warsztatami, realizując tym samym praktyczne zastosowanie poznanych teorii. Dzięki temu, uczestnicy byli zaangażowani i chętni do pracy. Należy podkreślić, że dużą rolę odegrali sami trenerzy, którzy z dużą swobodą przekazywali wiedzy i dbali o dobrą atmosferę szkolenia.

Warsztat został przygotowany i przeprowadzony zgodnie z wcześniejszym ustaleniem, dokładnie pod zamówienie Warty spełnił oczekiwania wszystkich uczestników w części merytorycznej oraz warsztatowej.

Ogromnym atutem warsztatów okazała się możliwość poznania praktycznego wykorzystania metodyki LEAN w firmie Bombardier. To świetny pomysł na spotkanie z praktykami i możliwość zadania pytań managerom stosującym na co dzień z sukcesem metodologię LEAN.

Wszystkim zainteresowanym wprowadzeniem metodologii LEAN polecamy szkolenie i warsztaty prowadzone przez LEAN Partner.

To bardzo dobra inwestycja oraz gwarancja jakości szkolenia.”

Beata Jaczewska, Koordynator

Jarosław Paćko, Dyrektor, Towarzystwo ubezpieczeń i reasekuracji  Warta S.A, branża ubezpieczeniowa