Zasady Lean

Share on facebook
Share on linkedin
Lean jest to strategia zarządzania firmą, opierająca się na szacunku do drugiej osoby przy zachowaniu należytych zasad oraz warunków określonych przez klienta.
Certyfikacja Lean Six Sigma

Zasady Lean - wdrażanie koncepcji Lean management

Czym jest Lean Management?

Lean jest to strategia zarządzania firmą, opierająca się na szacunku do drugiej osoby przy zachowaniu należytych zasad oraz warunków określonych przez klienta.
System Lean Management opiera się w dużej mierze na świadomości i zrozumieniu przez zespół zasad Lean. Głównym celem Lean jest identyfikacja oraz eliminacja marnotrawstwa w realizowanych procesach.
 
Często możemy spotkać 3 kluczowe filary stanowiące podstawy Lean Management:
 1. Realizacja wartości dla klienta w postaci produktów lub usług
 2. Szacunek dla współpracowników, budowanie postaw oraz kreowanie liderów
  na agentów zmian
 3. Ciągłe doskonalenie organizacji poprzez identyfikację i eliminację marnotrawstwa

Koncepcja Lean Management rozumiana jako identyfikacja i eliminacja marnotrawstwa to filozofia opierająca się na Toyota Production System.

Musimy odpowiedzieć sobie na pytanie czym jest System produkcyjny Toyoty?

Według prekursora Taiichi Ohno, Lean jest najpotężniejszym na świecie, naukowym podejściem do zarządzania, koncentrującym się na pracy, jako przepływie.
Efektywne wdrożenia Lean skutkują utrzymaniem płynnego przepływu produkcji.
W wyniku czego wszelkie zastosowania Lean management powodują wzrost wartości dodanej poprzez eliminację marnotrawstwa w procesie produkcyjnym.

Nim przystąpimy do wdrażania Lean zdefiniujmy czym jest:

 • Wartość dodana –  W Lean wartość dodaną określa się działania, które spełniają wymagania klienta zarówno wewnętrznego jak i zewnętrznego.
 • Marnotrawstwo – Za marnotrawstwo bierzemy pod uwagę, wszystkie czynności wchodzące w skład procesów pracy zdefiniowane w grupie siedmiu marnotrawstw.


W skład zbioru siedmiu marnotrawstw zaliczamy:

 1. Oczekiwanie
 2. Zbędny transport
 3. Zbędny ruch
 4. Zbędne przetwarzanie
 5. Wady/ braki/ defekty
 6. Zapasy
 7. Nadprodukcja

Koncepcja Lean Management pozwala poprawić tempo produkcji przy minimalnych dostępnych zasobach, którymi dysponujemy. Podstawowe narzędzia Lean zostały opracowane w taki sposób, żeby większość zakładów nie zależnie od wielkości
i branży, było wstanie zaadoptować u siebie w organizacji ideę szczupłego zarządzania przedsiębiorstwem. Metoda Lean opiera się w dużej mierze na ludziach oraz świadomości przynależności pracowników do organizacji.
Narzędzia takie jak Lean six sigma, TOC, Agile to tylko narzędzia, które w zależności od potrzeb organizacji, możemy wdrażać. Jednak by móc to zrobić w sposób efektywny oraz skuteczny, musimy oprzeć wdrożenie o zespół ludzi, który po realizacji zadania staje się ambasadorem, liderem zmiany.

Rozwój koncepcji Lean, dzięki swoim jasnym zasadom określa, że wszyscy pracownicy uczestniczą w działaniach mających na celu ograniczenie marnotrawstwa.
Przy wykorzystaniu dostępnych technik oraz umiejętności.
Celem Lean Management jest zbudowanie świadomości wśród pracowników, czym jest marnotrawstwo. FIlozofia Lean Management obejmuje szerokich zakresem,
jak już wcześniej wspomniano, czynnik ludzki.
Praktyki Lean Management opierające się o system zarządzania i stanowią wkład
w rozwój przedsiębiorstwa, poprzez nauczenie zespołów identyfikować
 oraz eliminować marnotrawstwo.

Prezentowane podejście Lean Management zakłada efektywne i skutecznie dojście
do etapu wdrażania koncepcji Lean. System Lean prawidłowo wdrożony w organizacji w dużej mierze zależy od elastyczności i miejsca pracy.
W realizacji strategii Lean ważny jest punkt wyjścia, odnoszący się do świeżego spojrzenia na obecne procesy. W przypadku firmy produkcyjnej mogą to być narzędzia wdrażania Lean Management takie jak VSM, Standaryzacja pracy, 5S, SMED czy też Misja, Wizja organizacji. Wymienione narzędzia, metody w jasny
i transparentny sposób dodają wartości do organizacji, poprzez eliminację marnotrawstwa w optymalizowanych procesach. Pozwalają zaoszczędzić czas,
a co za tym idzie i pieniądzę.

Narzędzia Lean Management

Możemy wyróżnić kilkadziesiąt narzędzi Lean Management, jednak kilka naście z nich stanowi fundament filozofii Lean.

Poniżej wymieniono standardowe narzędzia Lean manufacturing zazwyczaj wykorzystywane w pierwszym etapie wdrażania Lean Management.

 1. Mapowanie strumienia wartości – VSM – jest to metoda wizualizacji procesów realizowanych w firmach głownie o profilu produkcyjnym.
 2. 5S – narzędzie wspierające wizualizację procesów, poprzez organizację miejsca pracy – pozwalające w szybkim czasie znaleźć poszukiwaną rzecz, narzędzie pracy.
 3. SMED –  (ang. Single Minute Exchange of Die) podczas standardowego przezbrojenia wszystkie czynności dzielone są na „wewnętrzne” (takie, które muszą być wykonane podczas postoju maszyny) oraz „zewnętrzne” (takie, które mogą być wykonane w czasie pracy maszyny – w tle)
 4. Poka-Yoke – służy zapobieganiu i eliminacji pojawiania się błędów, poprzez dostępne rozwiązania techniczne. Doskonałymi przykładami są te z naszego codzienne życia np: wtyczka, gniazdko prądowe lub złącze USB.
 5. Chronometraż – standardowy pomiar czasu realizowanych czynności
  w odniesieniu do sytuacji zastanej na stanowisku pracy
 6. Standaryzacja procesów –  polega na opracowaniu i wdrożeniu procedur, instrukcji opisujących najbardziej efektywny, a jednocześnie najprostszy sposób wykonywania poszczególnych czynności, realizowanych w organizacji. Stanowi most, pomiędzy wiedzą doświadczonych pracowników, a nowymi pracownikami w organizacji.

Wdrożenie Lean management nie opiera się wyłącznie na narzędziach Lean production, ale także na budowaniu kultury Lean oraz świadomości wsród załogi.

Czym jest kultura Lean?

Kultura Lean rozumiana jest wielowymiarowo jako ciągłe doskonalenie codziennej pracy. Poprzez identyfikację i eliminację marnotrawstwa przez zespół wdrożeniowy,
a z czasem przez całą organizację, adaptuje się do otwartości na zmiany.
Wdrożenie kultury Lean management skupia się głównie na zbudowaniu tak organizacji, by przy pomocy jak najniższych kosztów wyprodukować produkt, usługę o najwyższej jakości dedykowaną dla konkretnego klienta.
Wprowadzenie zasad szczupłego zarządzania oraz przeprowadzenie organizacji przez zmianę, wymaga czasu i dużo wysiłku. Ciągłe doskonalenie procesów w organizacji pozwala wykorzystać znane narzędzia m.in. cykl PDCA.
Metodologia Lean w swoich korzeniach nawiązuje do sprawnego planowania, mającego na celu nadanie wartości produktowi końcowemu, poprzez wyeliminowanie zbędnych ruchów (marnotrawstw) z procesu.
W organizacji koncepcji Lean do fundamentalnych zasad Lean, podążamy zgodnie
z jedną z zakładanych zasad – dążeniu do ciągłej doskonałości realizowanych procesów wewnątrz organizacji. Wdrożenia koncepcji Lean, a z czasem kultury Lean generuje zysk dla organizacji w postaci adaptacji zespołu do zmiany, a zarazem umiejętności identyfikacji marnotrawstw w realizowanych procesach, co przekłada się na poprawę przepływu pracy. Zarówno doskonalenie procesów produkcyjnych jak
i usługowych, ma na celu spełnienie 5 fundamentalnych zasad Lean, jak również zachowanie przepływu strumienia wartości dla realizowanych procesów.

Każda firma wdrażając system zarządzania Lean, ma szanse konkurować
z pozostałymi firmami, będącymi liderami w swojej branży. Stosowanie zasad Lean, wymaga konsekwencji i systematycznego planowania kolejnych kroków strategii Lean.

Zasady Lean Management

W dostępnej dla ogółu czytelników literaturze można napotkać na liczne próby usystematyzowania fundamentalnych założeń koncepcji Lean Management.
Jako pierwsi propagatorzy idei Lean oraz uznawani za guru w omawiany obszarze, dokonali tego Panowie Womack, Ross i Jones w książce The machine that Changed the World. 

Poniżej przedstawiamy 5 podstawowych zasad Lean wg w/w autorów to:

 1. Stworzenie wartości wtedy, gdy jest ona oczekiwana przez klienta. 
 2. Dążenie do ciągłej doskonałości realizowanych procesów
 3. Zasadne i szczegółowe ustalenie wartości dla konkretnego produktu, usługi.
 4. Identyfikacja strumienia wartości dla każdego produktu oraz usługi.
 5. Zapewnienie stabilnego, najprostszego przepływu procesu.


Opisane powyżej pięć zasad Lean stanowią fundament filozofii Lean Management dla dalszych rozważań na temat idei, która z czasem przerodziła w system zarządzania. Obecnie stanowi potężne narzędzie wchodzące w skład koncepcji zarządzania Lean Management System.

Jeśli zainteresował Cię temat opisujący pięć zasad Lean Management, zapraszamy Cię do przeczytania pozostałych artykułów, na których m.in. dowiesz się jak wprowadzić i rozwinąć system zgłaszania pomysłów, który zwiększy Twoją efektywność.

https://leanpartner.pl/system-sugestii-pracowniczych-kaizen/

Nasz autorski system sugestii funkcjonuje w szeregu organizacji, zarówno tych produkcyjnych jak i usługowych.

Zapraszamy do kontaktu.

Jeśli uważasz ten artykuł za merytoryczny i pomocny, udostępnij go na swoich social mediach.

Share on facebook
Udostępnij na Facebook
Share on linkedin
Udostępnij na Linkedin

Nasze wdrożenia

Lean w branży automotive

Optymalizacja 2 linii zrobotyzowanego spawania. Dzięki wdrożonym zmianom dostawca może sprostać zmienności w zamówieniach klienta i produkować zgodnie z zasadami JIT. Projekt wygenerował 2 500 000 zł zysku.

Lean w logistyce – transport kontenerów morskich

Realizacja business case’u polegającego na zmniejszeniu kosztów załadunku i rozładunku statku oraz umożliwieniu składania większej liczby zamówień na transport morski.
Osiągnięto cel projektu w zakładanym czasie i zwrocie inwestycji 200k USD + 35% wzrost sprzedaży cargo.

Lean w produkcji – armatura sanitarna

Optymalizacja linii montażowej zaworów.
Dzięki wdrożonym zmianom bazującym na koncepcji Lean Manufacturing udało się znacząco obniżyć koszty wytwarzania produktów zwiększając produktywność średnio o 45 % .
Projekt wygenerował 450 000 zł zysku / rok.

Lean w usługach – branża bankowość, finanse

Skrócenie czasu odpowiedzi na zgłoszenia Klientów o 30%. Zwiększenie wydajności procesu o 40% dzięki zastosowaniu narzędzi Lean Managament. Wzrost zaangażowania pracowników w proces optymalizacji dzięki KAIZEN. Wzrost satysfakcji Klientów przekładający się poziom sprzedaży.

Lean w logistyce – centrum usług logistycznych

Zwiększenie rotacji zapasów o 34%.
Poprawienie efektywności operatorów na magazynie o 63%. Uwolnienie zapasów nierotujących o 9,6 MLN zł.
Skrócenie czasu wdrażania Lead Time dla nowych produktów (Time to market) o 130%. Projekt wygenerował 12 MLN zł zysku / rok.

logistyka

Lean w logistyce – branża produkcja nisko- i wysokoseryjna

Projekt dla klienta z branży produkcyjnej w zakresie logistyki wewnętrznej. Skrócenie czasów przestojów produkcyjnych związanych z niedoborem komponentów na stanowiskach pracy o 50%. Powołanie na nowo funkcji LEAN TEAM z przedstawicieli wszystkich współpracujących działów.

branża bpo

Lean w usługach – branża BPO Assistance / Call Center

Podniesienie rentowności, produktywności bez zwiększenia tempa pracy. Skrócenie czasu rozmowy potrzebnego do zawarcia porozumienia o 32%.
Skrócenie czasu oczekiwania Klienta na rozmowę do 3 sygnałów (IN). W ramach projektu osiągnięto zysk w wysokości 2 mln zł.

Zapisz się na LeanLAB!

Weź udział w spotkaniu praktyków Lean Management!

Zapisz się do newslettera!

Zapisz się i bądź na bieżąco z artykułami
i wydarzeniami Lean.

Praktyczne warsztaty

Certyfikacje Lean Six Sigma

Ciekawe artykuły

Share on facebook
Share on linkedin
warta logo
Warta referencje

„We wrześniu 2016 i oku w Katowicach, pracownicy Warty uczestniczyli w warsztatach Lean Champions „Lean Management i KAIZEN” zorganizowanym przez firmę LEAN Partner.

Szkolenie zostalo przeprowadzone w bardzo dynamicznej formie. Zestawy pojęć teoretycznych były umiejętnie przeplatane warsztatami, realizując tym samym praktyczne zastosowanie poznanych teorii. Dzięki temu, uczestnicy byli zaangażowani i chętni do pracy. Należy podkreślić, że dużą rolę odegrali sami trenerzy, którzy z dużą swobodą przekazywali wiedzy i dbali o dobrą atmosferę szkolenia.

Warsztat został przygotowany i przeprowadzony zgodnie z wcześniejszym ustaleniem, dokładnie pod zamówienie Warty spełnił oczekiwania wszystkich uczestników w części merytorycznej oraz warsztatowej.

Ogromnym atutem warsztatów okazała się możliwość poznania praktycznego wykorzystania metodyki LEAN w firmie Bombardier. To świetny pomysł na spotkanie z praktykami i możliwość zadania pytań managerom stosującym na co dzień z sukcesem metodologię LEAN.

Wszystkim zainteresowanym wprowadzeniem metodologii LEAN polecamy szkolenie i warsztaty prowadzone przez LEAN Partner.

To bardzo dobra inwestycja oraz gwarancja jakości szkolenia.”

Beata Jaczewska, Koordynator

Jarosław Paćko, Dyrektor, Towarzystwo ubezpieczeń i reasekuracji  Warta S.A, branża ubezpieczeniowa