LEAN SIX SIGMA Black BELT

Zdobądź nowe kompetencje, prestiżowy
i ceniony certyfikat.

Zostań szefem i liderem transformacji firmy

0
uczestników
0 mln
zysk / projekt
0
kursów
+ 0 %
wzrost produktywności / projekt
 • Osoba z tytułem Black Belt, to człowiek do zadań specjalnych, który legitymuje się certyfikatem potwierdzającym praktyczną znajomość zarządzania portfelem projektów o istotnej wartości.
 • Jest liderem zmian i optymalizacji w każdej organizacji bez względu na branżę.
 • Kompetencje Black Belt pozwalają na zarządzanie portfelem projektów strategicznych z punktu widzenia rentowności i rozwoju przedsiębiorstwa z wykorzystaniem metodyki LEAN SIX SIGMA zgodnie z DMAIC i DMADV.
 • Daje przykład swoim zaangażowaniem i kształci swoich następców – kierowników projektów GREEN BELT.

Certyfikacja Lean Six Sigma Black Belt

Korzyści dla ciebie i Twojej firmy

Korzyści dla uczestników

Korzyści dla firm:

Certyfikacja Lean Six Sigma Black Belt

Umiejetności, które rozwiniesz

Umiejetności miękkie

Umiejetności twarde

Certyfikacja Lean Six Sigma Black Belt

Dlaczego warto?

Lider zmian o znaczącej wartośći

Jest liderem zmian i optymalizacji w każdej organizacji bez względu na branżę.

Przykład dla innych

Daje przykład swoim zaangażowaniem i kształci swoich następców - kierowników projektów GREEN BELT.

Wysokie i pożądane kompetencje potwierdzone certyfikatem

Jego kompetencje pozwalają na zarządzanie portfelem projektów strategicznych z punktu widzenia rentowności i rozwoju przedsiębiorstwa z wykorzystaniem metodyki LEAN SIX SIGMA zgodnie z DMAIC i DMADV.

Certyfikacja Lean Six Sigma Black Belt

Informacje o programie

Wielkość grupy

Wielkość grupy to 7-10 osób

Forma zajęć

Zajęcia prowadzone są w formie online lub stacjonarnie Zajęcia prowadzone są w siedzibie Lean Partner lub partnerów Lean Partner Możliwe jest przeprowadzenie zajęć w siedzibie kursantów

Dodatkowa pomoc w realizacji projektu certyfikującego

Podczas tworzenia projektu, kursant może poprosić o wsparcie konsultantów Lean Partner.

Pierwszeństwo w zapisach na warsztat Lean Lab

Praktycznych zajęciach na terenie wybranego przedsiębiorstwa ("w gembie") wraz z innymi praktykami Lean Management.

Certyfikacja Lean Six Sigma Black Belt

Program Lean Six Sigma Black Belt

1. Strategia: Klient, Zespół, produkt, proces

2 Charakterystyka danych, raportowanie i komunikacja celów w organizacji

3. Walidacja, analizy systemu pomiarowego i analityka finansowa

4. Zachowanie procesu

5. Potencjalne i rzeczywiste przyczyny. Korelacje i regresje

6. Weryfikacja hipotez

7. Analityka zaawansowana

8. Definiowanie i wdrażanie rozwiązań

9. Zarządzanie projektem

10. Zarządzanie talentami

Wyniki

Sprawdź wyniki ostatnich projektów wykonanych przez uczestników

0
Zysku tygodniowo

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

0 %
Zaoszczędzonego budżetu na marketing

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

0 %
Zmniejszonego czasu cyklu

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

0
Animowany Licznik

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Gotowy na zmiany?

Proces certyfikacji

Ukończ szkolenie

Musisz przejść szkolenie LEAN SIX SIGMA składające się z modułów związanych z usprawnianiem procesów (opisywanie, analiza) i zaawansowaną statystyką.

Przeprowadź działania usprawniające

Musisz przeprowadzić działania usprawniające zgodnie z DMAIC i DMADV oraz je udokumentować.

Ukończ zaawansowane szkolenie

Ukończ zaawansowane szkolenie z zarządzania procesami oraz statystyką na poziomie BLACK BELT.

Zorganizuj szkolenie

Zorganizuj szkolenie GREEN BELT i je przeprowadzić.

Uruchom program kształcenia adeptów

Uruchom program kształcenia adeptów GREEN BELT.

Tylko online

Cena regularna
7000 zł
 • Ceny zawierają – opłatę za uczestnictwo w programie, catering oraz wszelkie materiały szkoleniowe.
 • Certyfikat – wydany po obronie projektu, który potwierdza kwalifikację.
 • Bezpłatne konsultacje - po warsztacie dla uczestników (2h/uczestnik)
 • Liczba godzin - 50h

Hybryda

Cena regularna
8500 zł
 • Ceny zawierają – opłatę za uczestnictwo w programie, catering oraz wszelkie materiały szkoleniowe.
 • Certyfikat – wydany po obronie projektu, który potwierdza kwalifikację.
 • Bezpłatne konsultacje - po warsztacie dla uczestników (2h/uczestnik)
 • Liczba godzin - 64h

Stacjonarnie

Cena regularna
9500 zł
 • Ceny zawierają – opłatę za uczestnictwo w programie, catering oraz wszelkie materiały szkoleniowe.
 • Certyfikat – wydany po obronie projektu, który potwierdza kwalifikację.
 • Bezpłatne konsultacje - po warsztacie dla uczestników (2h/uczestnik)
 • Liczba godzin - 70h

Certyfiakt Lean Six Sigma Black Belt

Certyfikat Black Belt

Czy certyfikacja jest zgodna z normami ISO?

Tak, certyfikacja jest zgodna z normami ISO. Poniżej możesz sprawdzić jakie to normy i jakie stawiają przed nami i Tobą wymagania.

Norma ISO 18404:2015 określa wymagania dotyczące kompetencji osób zarządzających systemami i procesami przy użyciu metod „lean” i „six sigma”. „Lean” to metodyka optymalizacji procesów produkcyjnych i usługowych poprzez eliminację marnotrawstwa, natomiast „Six Sigma” to system zarządzania jakością mający na celu redukcję wadliwości w procesach do maksymalnie 3,4 defektu na milion możliwości. Norma ISO 18404:2015 ma na celu zapewnienie, że organizacje i ich pracownicy mogą być oceniani według jednolitego standardu odnośnie do ich zdolności do stosowania tych metod.

Konkretne wymagania normy obejmują:

 1. Wymagania dotyczące organizacji: Określa, jak organizacja powinna zarządzać swoimi zasobami i procesami w celu efektywnego stosowania metod „lean” i „Six Sigma”.

 2. Wymagania dotyczące osób: Definiuje poziomy kompetencji dla różnych ról w procesach „lean” i „Six Sigma”, w tym dla „green belts”, „black belts” i „master black belts”. Każdy poziom ma określone wymagania dotyczące wiedzy teoretycznej, doświadczenia oraz umiejętności praktycznych.

Norma ISO 18404:2015 została zaprojektowana, aby pomóc organizacjom w skutecznym wdrażaniu i ocenianiu praktyk „lean” i „Six Sigma”, co przyczynia się do poprawy jakości, wydajności oraz zadowolenia klientów. Pomaga również w standaryzacji sposobów oceny kompetencji osób stosujących te metody, co jest korzystne zarówno dla pracowników, jak i pracodawców.

Norma ISO 13053:2011 określa wytyczne i najlepsze praktyki dla zastosowania metodyki Six Sigma w celu poprawy jakości i efektywności procesów. Six Sigma to podejście skoncentrowane na redukcji zmienności w procesach produkcyjnych i biznesowych, dążące do minimalizacji liczby defektów i błędów, aby osiągnąć jak najwyższą jakość produktów i usług. Kluczowym elementem Six Sigma jest użycie metod statystycznych do identyfikacji i eliminacji przyczyn błędów lub wad w procesach.

ISO 13053:2011 zawiera dwa główne dokumenty:

 1. ISO 13053-1:2011 – Definiuje metodologię DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control), która jest rdzeniem Six Sigma. Faza „Define” polega na określeniu problemów i celów. „Measure” skupia się na pomiarze obecnego stanu procesu. „Analyze” służy do identyfikacji przyczyn problemów. „Improve” to faza wprowadzania rozwiązań i optymalizacji, a „Control” dotyczy utrzymania ulepszeń i zapewnienia trwałości efektów.

 2. ISO 13053-2:2011 – Zawiera wytyczne dotyczące narzędzi i technik, które mogą być używane w ramach każdej fazy DMAIC. Obejmuje to szeroki zakres metod, od analizy przyczyn i skutków, przez analizę wariancji, po kontrolne karty procesów statystycznych (SPC).

Celem normy ISO 13053:2011 jest pomoc organizacjom w skutecznym stosowaniu Six Sigma, promowanie spójności i standardów w implementacji tej metodologii, a także zapewnienie, że działania poprawiające są prowadzone w sposób systematyczny i kontrolowany. Dzięki temu organizacje mogą lepiej rozumieć swoje procesy, identyfikować nieefektywności i błędy, a następnie pracować nad ich eliminacją, co przyczynia się do poprawy jakości i zadowolenia klientów, a także redukcji kosztów.

Quantitative methods in process improvement – Six Sigma – Part 1: DMAIC methodology

ISO 13053-1:2011 stanowi pierwszą część serii standardów ISO 13053, skupiającą się na metodyce DMAIC, która jest kluczowym elementem metodyki Six Sigma. Six Sigma jest strategią zarządzania jakością, która wykorzystuje podejście statystyczne do redukcji błędów i poprawy jakości w procesach produkcyjnych i biznesowych.

Kluczowe elementy ISO 13053-1:2011:

 • Define (Definiowanie): Ta faza polega na określeniu problemów do rozwiązania, celów projektu oraz wymagań klientów (wewnętrznych lub zewnętrznych). Zawiera identyfikację zainteresowanych stron i ich oczekiwań.

 • Measure (Pomiar): Obejmuje zbieranie danych na temat obecnego procesu, aby zrozumieć jego wydajność. W tej fazie ustalane są wskaźniki kluczowych cech procesu, które mają być poprawione.

 • Analyze (Analiza): Analiza danych zebranej w fazie pomiaru w celu identyfikacji przyczyn podstawowych defektów lub problemów. Wykorzystuje różne narzędzia statystyczne i analizy przyczynowej.

 • Improve (Ulepszanie): Na tej etapie projektowane są rozwiązania w celu eliminacji identyfikowanych przyczyn problemów. Faza ta może obejmować eksperymenty lub pilotaże, aby przetestować skuteczność proponowanych rozwiązań.

 • Control (Kontrola): Ostatnia faza ma na celu zapewnienie, że ulepszenia są trwałe i że proces pozostanie pod kontrolą. Wprowadza się procedury monitorowania, dokumentacji i, w razie potrzeby, korygowania procesu.

ISO 13053-1:2011 służy jako przewodnik dla organizacji w zakresie stosowania metodyki DMAIC, pomagając w systematycznym podejściu do rozwiązywania problemów i poprawy jakości. Jest to szczególnie ważne dla organizacji, które chcą zredukować zmienność w swoich procesach, zwiększyć satysfakcję klientów i osiągnąć wyższą efektywność operacyjną.

ISO 13053-2:2011 Quantitative methods in process improvement – Six Sigma – Part 2: Tools and techniques.

Celem tej części jest dostarczenie szczegółowego przewodnika po narzędziach i technikach statystycznych oraz innych metodach analizy, które mogą być wykorzystane na różnych etapach DMAIC w celu identyfikacji, analizy i rozwiązania problemów jakościowych w procesach produkcyjnych i usługowych.

Kluczowe elementy ISO 13053-2:2011:

 • Szczegółowy opis narzędzi i technik: ISO 13053-2 opisuje, jakie narzędzia statystyczne i techniki analizy mogą być stosowane na każdym etapie DMAIC, aby pomóc w identyfikacji i eliminacji przyczyn wad produktów lub usług.

 • Zastosowanie narzędzi: Norma podaje przykłady zastosowania poszczególnych narzędzi, takich jak analiza przyczynowa, diagramy Pareto, diagramy Ishikawy (znane również jako diagramy rybiej ości), analiza regresji, testy hipotez statystycznych, kontrolne karty procesu, oraz wiele innych metod, które są użyteczne w procesie poprawy jakości.

 • Wsparcie w wyborze odpowiednich technik: Dzięki tej normie organizacje mogą lepiej zrozumieć, jakie narzędzia są najbardziej odpowiednie do konkretnych problemów jakościowych, jak je stosować oraz jak interpretować wyniki ich zastosowania.

ISO 13053-2:2011 jest przeznaczona dla organizacji z różnych sektorów przemysłu i usług, które chcą wprowadzić lub już stosują metodologię Six Sigma w celu usprawnienia swoich procesów. Przedstawia bogaty zasób wiedzy na temat narzędzi i technik, które mogą znacznie przyczynić się do skuteczności inicjatyw poprawy jakości, minimalizacji zmienności i maksymalizacji zadowolenia klientów.

W trakcie certyfikacji istnieje możliwość wymiany wiedzy i doświadczeń z naszymi Partnerami.

Nasi partnerzy

Gotowy na zmiany?

Zapytaj Nas o szczegóły!

Zapisz się na certyfikacje
warta logo
Warta referencje

„We wrześniu 2016 i oku w Katowicach, pracownicy Warty uczestniczyli w warsztatach Lean Champions „Lean Management i KAIZEN” zorganizowanym przez firmę LEAN Partner.

Szkolenie zostalo przeprowadzone w bardzo dynamicznej formie. Zestawy pojęć teoretycznych były umiejętnie przeplatane warsztatami, realizując tym samym praktyczne zastosowanie poznanych teorii. Dzięki temu, uczestnicy byli zaangażowani i chętni do pracy. Należy podkreślić, że dużą rolę odegrali sami trenerzy, którzy z dużą swobodą przekazywali wiedzy i dbali o dobrą atmosferę szkolenia.

Warsztat został przygotowany i przeprowadzony zgodnie z wcześniejszym ustaleniem, dokładnie pod zamówienie Warty spełnił oczekiwania wszystkich uczestników w części merytorycznej oraz warsztatowej.

Ogromnym atutem warsztatów okazała się możliwość poznania praktycznego wykorzystania metodyki LEAN w firmie Bombardier. To świetny pomysł na spotkanie z praktykami i możliwość zadania pytań managerom stosującym na co dzień z sukcesem metodologię LEAN.

Wszystkim zainteresowanym wprowadzeniem metodologii LEAN polecamy szkolenie i warsztaty prowadzone przez LEAN Partner.

To bardzo dobra inwestycja oraz gwarancja jakości szkolenia.”

Beata Jaczewska, Koordynator

Jarosław Paćko, Dyrektor, Towarzystwo ubezpieczeń i reasekuracji  Warta S.A, branża ubezpieczeniowa