Lean od A do Z

Dowiedz się więcej o  Lean Management, 5S, Kanban.

10 Edycja LeanLAB – Lean Partner & Elgór + Hansen

11 edycja LeanLab – Lean Partner & Fuchs Oil Corporation

5S w firmie – na co zwrócić uwagę

5S jest bardzo skutecznym narzędziem wspierającym zmianę w sposobie myślenia. Kształtuje odpowiedni nawyki i przynosi znaczne korzyści finansowe.

9 Edycja LeanLAB – Lean Partner & Magneti Marelli Green Technology System

Aasaichi

Asaichi w codzienności produkcyjnej jest odpowiedzialne za weryfikowanie odpadów produkcyjnych, mając na celu eliminację ich w bieżącym tempie.

Agile

Ze słowami Agile, metodyki zwinne, spotykamy się coraz częściej. Czym jest Agile i czy przynosi on aż tak duże korzyści? Czy zwinność gwarantuje sukces?

Analiza DFMEA

DFMEA to metoda analizy ryzyka i identyfikacji potencjalnych wad produktu. Ma na celu poznanie i zrozumienie silnych oraz słabych stron w fazie projektowania.

Analiza QRQC

Quick Response Quality Control (QRQC) jest metodą zarządzania jakością, która polega na szybkim reagowaniu i rozwiązywaniu problemów jakościowych w procesie produkcyjnym.

Analiza SWOT

Analiza SWOT to metoda analizy strategii przedsiębiorstwa. Używana jest do analizy otoczenia organizacji, wewnętrznego jak i zewnętrznego.

Andon

Głównym celem tego systemu jest natychmiastowe działanie w przypadku wykrycia błędu na linii produkcyjnej, który odbiega od norm pracy.

APQP

Celem APQP jest stworzenie planu jakości produktu, uwzględniając przy tym wymagania klienta. Pozwala na zmniejszenie ilości wad oraz zwiększenie jakości.

Audyt

Na pytanie co to jest audyt najłatwiej odpowiedzieć, że jest to niezależna ocena przedsiębiorstwa, procesów, projektów, systemów a nawet produktów.

Audyt wewnętrzny

Audyt wewnętrzny jest jednym z najlepszych narzędzi służących do ciągłego doskonalenia organizacji. Dostarcza wiedzę czy wszystko działa zgodnie z założeniami.

Audyt zewnętrzny

Audyt zewnętrzny polega na pogłębionej analizie wykonywanej pracy, przeprowadzanej przez niezależnego audytora, który w żadnym stosunku prawnym nie jest związany z audytowaną organizacją.

Balansowanie lini produkcyjnej

Balansowanie linii produkcyjnej jest to jedno z narzędzi podnoszenia efektywności procesów wprowadzające równowagę między wszystkimi procesami.

Batch – partia produkcyjna

Partia produkcyjna - batch jest to ilość detali, zespołów lub podzespołów wykonywanych przy jednakowym nakładzie czasu oraz w ściśle określonej kolejności.

BPO/SSC

BPO (Business Process Outsourcing) polega na wykonywaniu mniej znaczących procesów biznesowych przez zewnętrzne firmy.

Chronometraż

Chronometraż jest jedną z metod ustalania czasu potrzebnego na wykonanie danej czynności, zadania roboczego poprzez rejestrowanie poszczególnych elementów pracy.

Cycle Time – Czas Cyklu (C/T)

Cycle Time - Czas Cyklu to częstotliwość wytworzenia jednej sztuki (lub serii) i opuszczenia linii produkcyjnej, a wejściem kolejnej sztuki z danego etapu.

Diagram Ishikawy (Rybiej Ości)

Diagram Ishikawy spisuje się w momencie kiedy trzeba przeanalizować ogólny obszar przedsiębiorstwa, ponieważ odpowiedzialnych przyczyn za powstałe problemy jest kilka.

Diagram korelacji

Diagram korelacji to narzędzie statystyczne, które służy do określania stopnia zależności pomiędzy badanymi zmiennymi Zebranie danych w diagramie korelacji pokazuje wiele możliwości analitycznych w różnych dziedzinach, takich jak nauki społeczne, medycyna czy biznes. Aby zrozumieć i móc zaobserwować siłę związku między dwoma zmiennymi i poprawnie dokonać interpretacji współczynnika korelacji, jednocześnie warto pochylić się nad rodzajami występujących korelacji.

Diagram relacji

Diagram relacji ma celu graficzne przedstawienie przyczyn, a zarazem ich wzajemnych powiązań dla omawianego problemu.

Diagram Spaghetti

Diagram Spaghetti to jedno z najprostszych narzędzi używanych w metodologii lean, które w prosty sposób pokazuje ruch produktów, materiałów czy pracowników.

Diagram żółwia

Diagram Żółwia to narzędzie mające na celu zamodelowanie procesów biznesowych. Pomaga w projektowaniu i optymalizowaniu istniejących już procesów.

DMAIC

DMAIC ułatwia stopniowe wdrażanie optymalizacji procesów lub projektów. Pozwala na rozwiązywanie problemów związanych defektami czy marnotrawstwem.

Drogi transportowe na hali produkcyjnej

Projektowanie dróg transportowych ma duży związek z drugim S w narzędziu 5S - Systematyce rozumianej jako wyznaczenie najlepszego miejsca w obszarze.

FIFO – First In, First Out

FIFO (z angielskiego First In First Out) w dosłownym tłumaczeniu pierwsze weszło, pierwsze wyszło jest metodą najwcześniejszej wyceny zapasów oraz ich rozchodu.

FMEA

FMEA to metoda zarządzania jakością, która opiera się na analizie związków przyczynowo-skutkowych. Eliminuje wady w procesie wytwarzania produktu.

Gemba

Zgodnie z zasadą genchi genbutsu, aby rozwiązać problemy produkcyjne pierwszym krokiem jest wyjście zza biurka i odbycie wizyty w gemba (metoda idź i zobacz).

Gniazda produkcyjne

Gniazda produkcyjne najprościej można zdefiniować jako grupę procesów, stanowisk oraz maszyn wraz z danym zespołem obsługujących i realizujących zadania.

Histogram

Histogram jest graficznym sposobem ukazania zestawienia danych. Histogram to wykres, który zbudowany jest z słupków umieszczonych na osi współrzędnych.

Hoshin Kanri

Proces hoshin kanri rozpoczyna się od wypracowania przez kierownictwo firmy jasnej wizji i kluczowych celów. W współpracy z menedżerami ustalane są następnie warunki ich wykonania, a później szczegółowy plan.

IATF 16949

Wymagania IATF narzucają dostawcom konieczność realizacji wytycznych zapisanych w normie, dzięki czemu norma ma charakter uniwersalny i międzynarodowy.

ISO

ISO jest odpowiedzialne za określenie standardów dla usług, produktów czy systemów zarządzania, zapewniając konsumentom produkty i usługi najwyższej jakości.

ISO 9001

ISO 9001:2015 to norma, która określa wymagania dla systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie (ISO 9001:2015 Quality management systems – Requirements).

Jak obniżyć rotację pracowników z wykorzystaniem narzędzi Lean Management?

Lean Management, to zestaw skutecznych narzędzi, które poprawnie wdrożone pozwalają osiągać więcej niż działania opierające się na przeczuciu i domysłach.

Jak przetrwać kryzys gospodarczy dzięki Lean Management?

Chyba nikt nie ma wątpliwości, że nadchodzący okres nie będzie łatwy dla biznesu. Trudne czasy wcale nie muszą jednak oznaczać skazania na porażkę. Wręcz przeciwnie – wielu biznesom udaje się wyjść z kryzysu silniejszymi. Często zawdzięczają to Lean Management. Co to jest i jak koncepcja Lean Management może pomóc Twojej firmie?

Jidoka

Słowo Jidoka pochodzi z języka Japońskiego i utożsamiane jest z automatyzacją. Celami Jidoka są produkcja bez defektów, redukcja produktów z niewykrytą wadą.

Just in Time

Just In Time, zakłada dostarczanie komponentów dokładnie wtedy, kiedy jest to wymagane i kiedy jest na nie zapotrzebowanie.

Kaizen

Kaizen to koncepcja, metoda oraz filozofia opierająca się na ciągłym doskonaleniu i wprowadzaniu usprawnień.

Kamishibai

Metoda Kamishibai inaczej określana jako tablica kamishibai, to narzędzie do zarządzania wizualnego w obszarach produkcji oraz magazynów.

Karta kontrolna

Karta kontrola procesu jest odwzorowaniem graficznej formy przedstawienia wyników obserwowanego i analizowanego procesu.

Kaskadowanie celów

Kaskadowanie celów to najprościej mówiąc rozbijanie celów strategicznych na poszczególne mniejsze cele w odniesieniu do pojedynczego pracownika.

Koło jakości

Koło jakości to zespół współpracowników od 4 do 7 osób, który zbiera się okresowo w danej organizacji, aby zidentyfikować i opracować skuteczny sposób poprawy jakości badanego procesu.

KPI i KRI – czy mierzysz wskaźnikami efektywność przedsiębiorstwa?

Wskaźniki są doskonałym punktem wyjścia do inicjowania projektów Kaizen oraz do tworzenia zespołów projektowych, złożonych z pracowników różnych działów.

Layout maszyn

Layout to metoda zgodna z zasadami lean manufacturing służy do reorganizacji przestrzeni produkcyjnej.

Lead Time

Lead Time to czas wytworzenia produktu. Jest to czas potrzebny na wykonanie jednego cyklu produkcyjnego, obejmujący czas dostawy oraz czas oczekiwania.

Lean Manufacturing

Lean Manufacturing oznacza szczupłą produkcję. W praktyce przekłada się to na skrócenie czasu realizacji produkcji, standaryzację pracy oraz zwiększenie jakości

Lean Office

Lean Office charakteryzuje się bardzo podobną idea jak Lean Manufacturing, mającą na celu identyfikacji oraz eliminację marnotrawstwa w procesach.

Leanowiec – kto to?

Stosowanie w praktyce Lean Management, sprawia, że zmienia się sposób myślenia o firmie – zespołach i procesach. Zmianie ulega proces podejmowania decyzji.

Lekcja jednotematyczna – OPL

Jest to podzielona na pół plansza czy kartka gdzie z lewej strony mamy zapis przed zmianą lub zapis NOK, a z prawej strony zapis PO zmianie lub zapis OK.

Lista kontrolna

Lista kontrolna to podstawowe narzędzie wspomagające proces oceny. Często rozumiana jest jako lista sprawdzająca np warunki bezpieczeństwa oraz higieny pracy w bardzo prosty i przejrzysty sposób.

Makigami

Efektywna metoda usprawniania procesów poprzez mapowanie ich w branżach usługowych, obsługi klienta, administracyjnych, planowania oraz pozostałych procesów biurowych.

Mapowanie procesów

Mapowanie procesu to wizualizacja graficzna kroków procesu w organizacji. Celem mapowania jest identyfikacja, a zarazem eliminacja do minimum, miejsc występowania marnotrawstw w analizowanym przebiegu procesu.

Matryca kompetencji

Matryca kompetencji pozwala na analizę luk między wymaganymi i rzeczywistymi poziomami wiedzy. Ułatwia także na sprawne zarządzanie kompetencjami zespołu.

Metoda 5 Why

Metoda polega na zadaniu sobie pięciu pytań dlaczego, pozwalając krok po kroku dojść do źródła problemu. Zadanie tych pytań pozwala nam na lepsze zrozumienie problemu, którym aktualnie się zajmujemy oraz szybszą jego eliminację.

Metoda 5W2H

Metoda 5W2H jest to jedna z metod, która pozwala w łatwy i szybki sposób znaleźć przyczynę problemu lub defektu. Metodyka ta zawiera się w punkcie D2 raportu 8D określającym “Opis problemu”.

Metodyka Lean

Koncepcja Lean Management rozumiana jako identyfikacja i eliminacja marnotrawstwa to filozofia opierająca się na Toyota Production System.

Milk Run (mleczarz)

Jest to logistyka wewnętrzna oparta o trasę, która jest stała w danym czasie.

Min/Max – zarządzanie zapasami

Metoda Min/Max jest przeznaczona do zarządzania zapasami. Jej wIelką zaletą jest niezwykła prostota wdrożeniowa.

MSA – analiza systemów pomiarowych

MSA to metoda oceny jakości i niezawodności systemów pomiarowych, która służy do zidentyfikowania i usunięcia błędów w pomiarach wynikających z zmienności systemu pomiarowego.

Muda

Muda oznacza wszystkie działania i aktywności, które nie dają wartości dla klienta. Słowo to pochodzi z Japońskiego i oznacza słowo “bezużyteczny, zbędny”. Razem z Mura (nieregularność) i Muri (nadmierne obciążenie pracą) tworzą 3XM, wyeliminowanie tych trzech nieefektywnych działań pozwala firmie być bardziej konkurencyjnym.

Mura

Mura to nic innego jak zmienność w działaniu, procesie czy naszej pracy. Czynności wykonywane są w różny sposób, bez jakiejkolwiek standaryzacji. Mura prowadzi do strat pieniężnych oraz czasowych, gdyż nie jesteśmy w stanie określić jakości naszych produktów ze względu na wiele zmiennych.

Muri

Muri to nic innego jak przeciążenie maszyn i ludzi, polegające na nadmiernym wysiłku fizycznym w przypadku ludzi, lub nadmiernej pracy w przypadku maszyn.

Narzędzia zarządzania jakością

W narzędziach jakości znajdziecie informację, które stanowią podstawę do przeprowadzania każdej analizy, zarówno procesu, usługi jak i produktu.

One Piece Flow

Stosując One Piece Flow można skrócić długość cyklu produkcyjnego, zmniejszyć zapasy oraz braków powstawanie produkcyjnych w trakcie procesu.

PDCA – Cykl Deminga

PDCA (Plan, Do, Check, Act), inaczej Cykl Deminga jest jednym z narzędzi, który w zobrazowany sposób pokazuje schemat ciągłego doskonalenia (kaizen).

Poka Yoke

Poka Yoke to nic innego jak zapobieganie nieumyślnym błędom popełnionym przez nieuwagę czy brak koncentracji. Ważne w tej metodzie jest to, że za błędy powinniśmy winić procesy, a nie ludzi.

PPAP

PAP (ang. Production Part Approval Process) to proces zatwierdzenia części do produkcji seryjnej.

Problem Solving

Gaszenie pożarów bez uczenia się na błędach. Było źle, jest dobrze i po temacie. Nic bardziej mylnego.. Lean zmienia takie podejście o 180 stopni.

Program sugestii pracowniczych

Metoda, dzięki której wszystkie pomysły osób pracujących trafiają do osób nad nimi w celu poprawy jakości wykonywanych prac albo osiągnięcia oszczędności.

PUSH PULL System

System Push: duży poziom zapasów, produkcja cechująca się dużą liczbą partii produkcyjnych System Pull: niski poziom zapasów, wyższe stawianie na jakość

Raport 8D

Metoda 8D jest zestawem czynności - ,,kroków’’, które służą rozwiązywaniu problemów w sposób uporządkowany, ustandaryzowany i systematyczny.

Raport A3

Raport A3 to tablica raportująca lub sprawozdanie z zastosowania cyklu PDCA, zawierająca informację i fakty z wiarygodnego źródła na temat problemu.

Redukcja kosztów

Na skuteczne obniżenie kosztów w przedsiębiorstwie duży wpływ ma wdrożenie zasad Lean Management. Wpływają one na polepszenie jakości pracy oraz produktów.

ROI

ROI (wskaźnik rentowności inwestycji) to jeden z najważniejszych wskaźników wykorzystywanych do sprawdzenia czy i w jakim stopniu będzie opłacalna inwestycja.

Rysunek techniczny

Rysunek techniczny przedstawia graficznie mechanizmy, układy itp. z dokładnymi wskazaniami kształtu, rozmiaru dostarczając informacje o prezentowanym obiekcie.

SCRUM

Scrum to metoda projektowa określająca zasady działania zespołów tworzących nowy produkt.

SIPOC

Diagram SIPOC pokazuje nam łańcuch dostaw, klientów, procesu, wejść i wyjść dla danej czynności w firmie. Wywodzi się z metodyki Lean Management oraz Six Sigma.

Six Sigma

W biznesie Six Sigma to narzędzie rozwiązywania problemów biznesowych o nieznanej przyczynie i nieznanym rozwiązaniu z wykorzystaniem metodyki DMAIC.

SMART

SMART to metoda, która ułatwia realizacje zamierzonych celów. SMART pozwala na stawianie mierzalnych celów, których realizacja jest łatwiejsza.

SMED – skracanie czasu przezbrojenia maszyn

SMED (ang. Single Minute Exchange of Die) to metoda redukcji czasu służąca do skrócenia czasu przezbrajania maszyn i urządzeń produkcyjnych.

SPC – statystyczne sterowanie procesem

SPC, czyli Statistical Process Control, to metoda zarządzania procesami produkcyjnymi, która polega na ciągłym monitorowaniu procesu i wykrywaniu odchyleń od normy.

Standaryzacja

Standaryzację można zdefiniować jako wykonywanie danego procesu w sposób najbardziej efektywny, biorąc pod uwagę koszty, jakość oraz czas.

Stopnie akredytacji Lean Six Sigma: Yellow Belt, Green Belt, Black Belt – który jest dla Ciebie?

Lean Six Sigma to jedna z najskuteczniejszych metod udoskonalania procesów produkcyjnych. Skupia się przede wszystkim na zwiększaniu efektywności poprzez zmniejszanie kosztów wytwarzania przy jednoczesnej kontroli jakości. Certyfikowane szkolenia Lean Six Sigma pozwalają uzyskać wiedzę z tego zakresu na różnych poziomach. Sprawdź, który z nich jest dla Ciebie.

Supermarket

Pierwszy supermarket powstał w 1953 roku w głównej fabryce w Toyota City. Pomysł został zaczerpnięty z wizualizacji amerykańskich supermarketów, wypełnionych pełnymi regałami produktów.

System HACCP

System HACCP (System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli) to system procedur zarządzania nad bezpieczeństwem produktów spożywczych.

System Kanban (PULL SYSTEM) – do czego jest potrzebny?

Kanban to narzędzie komunikacji wizualnej, jest to sposób na zorganizowanie pracy tak by była bardziej efektywna. Zobacz jak działa w praktyce.

System sugestii pracowniczych

Skuteczny system sugestii pracowniczych powinno się określać poprzez liczby, dane i fakty, które stanowią o skuteczność funkcjonowania systemów pracowniczych.

Toyota Kata

5 pytań Toyota Kata pozwala nawiązać dialog i zrozumieć celu rozwoju. Pytania pozwalają na szybkie odnalezienie się w zaistniałej sytuacji dla obu stron.

TPM

Całkowite Produktywne Utrzymanie Ruchu Maszyn (TPM) jest metodą, która umożliwia nam utrzymanie możliwie jak najbardziej efektywnych działań maszyn i urządzeń.

TPS – Toyota Production System

TPS to skrót od Toyota Production System. System ten daje nam zestaw narzędzi i praktyk, które pozwoliły firmie radykalnie poprawić jakość i ilość produkcji.

TWI

TWI pozwala na szybki rozwój nowo zatrudnionej kadry, by uzyskać wzrost w jakości i produktywności, bezpieczeństwa oraz doskonalenia metod pracy.

Visual Management

Visual Management to metoda zarządzania wizualnego, jednego z ważniejszych elementów szczupłego zarządzania. Narzędzie to daje nam możliwości ułatwiające zarządzanie linią produkcyjną...

VSM na tej mapie znajdziesz odpowiedzi i… pytania.

VSM to skrót od Value Stream Mapping, i w praktyce oznacza mapowanie strumienia (przebiegu czynności) wartości (Klient ceni nas za wartość właśnie)

Wartość dodana

Lean value added jest to każda czynność, która zwiększa wartość danego dobra lub usługi dla naszego klienta i powoduje, że produkt staje się bardziej pożądany.

Wąskie gardło (Bottleneck)

Wąskie gardło (Bottleneck) jest to jeden z ciągu procesów w zarządzaniu produkcją, który ogranicza przepustowość i zdolności całego przedsięwzięcia.

Waste Walk

Celem waste walk jest wykrycie niepotrzebnych działań lub miejsc w którym dochodzi do strat, ale również celem jest zwiększenie zaangażowania osób zatrudnionych.

WIP (Work in Process)

WIP skrót z angielskiego (Work in Process) determinujący zapasy produktów w procesie produkcji.

Wskaźnik OEE – całkowita efektywność wyposażenia

OEE - Overall Equipment Effectiveness (Całkowita Efektywność Wyposażenia) jest to wskaźnik określający efektywność wykorzystania urządzeń i maszyn w zakładzie produkcyjnym.

Zapisz się
do newslettera!

Zapisz się i bądź na bieżąco z artykułami
i wydarzeniami Lean.

Wszystko o Lean Management