Lean od A do Z

Dowiedz się więcej o  Lean Management, 5S, Kanban.

5S w firmie – na co zwrócić uwagę

5S jest bardzo skutecznym narzędziem wspierającym zmianę w sposobie myślenia. Kształtuje odpowiedni nawyki i przynosi znaczne korzyści finansowe.

Aasaichi

Asaichi w codzienności produkcyjnej jest odpowiedzialne za weryfikowanie odpadów produkcyjnych, mając na celu eliminację ich w bieżącym tempie.

Agile

Ze słowami Agile, metodyki zwinne, spotykamy się coraz częściej. Czym jest Agile i czy przynosi on aż tak duże korzyści? Czy zwinność gwarantuje sukces?

Analiza SWOT

Analiza SWOT to metoda analizy strategii przedsiębiorstwa. Używana jest do analizy otoczenia organizacji, wewnętrznego jak i zewnętrznego.

Andon

Głównym celem tego systemu jest natychmiastowe działanie w przypadku wykrycia błędu na linii produkcyjnej, który odbiega od norm pracy.

APQP

Celem APQP jest stworzenie planu jakości produktu, uwzględniając przy tym wymagania klienta. Pozwala na zmniejszenie ilości wad oraz zwiększenie jakości.

Audyt

Na pytanie co to jest audyt najłatwiej odpowiedzieć, że jest to niezależna ocena przedsiębiorstwa, procesów, projektów, systemów a nawet produktów.

Balansowanie lini produkcyjnej

Balansowanie linii produkcyjnej jest to jedno z narzędzi podnoszenia efektywności procesów wprowadzające równowagę między wszystkimi procesami.

Batch – partia produkcyjna

Partia produkcyjna - batch jest to ilość detali, zespołów lub podzespołów wykonywanych przy jednakowym nakładzie czasu oraz w ściśle określonej kolejności.

BPO/SSC

BPO (Business Process Outsourcing) polega na wykonywaniu mniej znaczących procesów biznesowych przez zewnętrzne firmy.

Chronometraż

Chronometraż jest jedną z metod ustalania czasu potrzebnego na wykonanie danej czynności, zadania roboczego poprzez rejestrowanie poszczególnych elementów pracy.

Cycle Time – Czas Cyklu (C/T)

Cycle Time - Czas Cyklu to częstotliwość wytworzenia jednej sztuki (lub serii) i opuszczenia linii produkcyjnej, a wejściem kolejnej sztuki z danego etapu.

Diagram Ishikawy (Rybiej Ości)

Diagram Ishikawy spisuje się w momencie kiedy trzeba przeanalizować ogólny obszar przedsiębiorstwa, ponieważ odpowiedzialnych przyczyn za powstałe problemy jest kilka.

Diagram Spaghetti

Diagram Spaghetti to jedno z najprostszych narzędzi używanych w metodologii lean, które w prosty sposób pokazuje ruch produktów, materiałów czy pracowników.

DMAIC

DMAIC ułatwia stopniowe wdrażanie optymalizacji procesów lub projektów. Pozwala na rozwiązywanie problemów związanych defektami czy marnotrawstwem.

FIFO – First In, First Out

FIFO (z angielskiego First In First Out) w dosłownym tłumaczeniu pierwsze weszło, pierwsze wyszło jest metodą najwcześniejszej wyceny zapasów oraz ich rozchodu.

FMEA

FMEA to metoda zarządzania jakością, która opiera się na analizie związków przyczynowo-skutkowych. Eliminuje wady w procesie wytwarzania produktu.

Gemba

Zgodnie z zasadą genchi genbutsu, aby rozwiązać problemy produkcyjne pierwszym krokiem jest wyjście zza biurka i odbycie wizyty w gemba (metoda idź i zobacz).

Gniazda produkcyjne

Gniazda produkcyjne najprościej można zdefiniować jako grupę procesów, stanowisk oraz maszyn wraz z danym zespołem obsługujących i realizujących zadania.

Histogram

Histogram jest graficznym sposobem ukazania zestawienia danych. Histogram to wykres, który zbudowany jest z słupków umieszczonych na osi współrzędnych.

Hoshin Kanri

Proces hoshin kanri rozpoczyna się od wypracowania przez kierownictwo firmy jasnej wizji i kluczowych celów. W współpracy z menedżerami ustalane są następnie warunki ich wykonania, a później szczegółowy plan.

ISO

ISO jest odpowiedzialne za określenie standardów dla usług, produktów czy systemów zarządzania, zapewniając konsumentom produkty i usługi najwyższej jakości.

ISO 9001

ISO 9001:2015 to norma, która określa wymagania dla systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie (ISO 9001:2015 Quality management systems – Requirements).

Jak obniżyć rotację pracowników z wykorzystaniem narzędzi Lean Management?

Lean Management, to zestaw skutecznych narzędzi, które poprawnie wdrożone pozwalają osiągać więcej niż działania opierające się na przeczuciu i domysłach.

Jak przetrwać kryzys gospodarczy dzięki Lean Management?

Chyba nikt nie ma wątpliwości, że nadchodzący okres nie będzie łatwy dla biznesu. Trudne czasy wcale nie muszą jednak oznaczać skazania na porażkę. Wręcz przeciwnie – wielu biznesom udaje się wyjść z kryzysu silniejszymi. Często zawdzięczają to Lean Management. Co to jest i jak koncepcja Lean Management może pomóc Twojej firmie?

Jidoka

Słowo Jidoka pochodzi z języka Japońskiego i utożsamiane jest z automatyzacją. Celami Jidoka są produkcja bez defektów, redukcja produktów z niewykrytą wadą.

Just in Time

Just In Time, zakłada dostarczanie komponentów dokładnie wtedy, kiedy jest to wymagane i kiedy jest na nie zapotrzebowanie.

Kaizen

Kaizen to koncepcja, metoda oraz filozofia opierająca się na ciągłym doskonaleniu i wprowadzaniu usprawnień.

Kamishibai

Metoda Kamishibai inaczej określana jako tablica kamishibai, to narzędzie do zarządzania wizualnego w obszarach produkcji oraz magazynów.

Kaskadowanie celów

Kaskadowanie celów to najprościej mówiąc rozbijanie celów strategicznych na poszczególne mniejsze cele w odniesieniu do pojedynczego pracownika.

KPI i KRI – czy mierzysz wskaźnikami efektywność przedsiębiorstwa?

Wskaźniki są doskonałym punktem wyjścia do inicjowania projektów Kaizen oraz do tworzenia zespołów projektowych, złożonych z pracowników różnych działów.

Layout maszyn

Layout to metoda zgodna z zasadami lean manufacturing służy do reorganizacji przestrzeni produkcyjnej.

Lead Time

Lead Time to czas wytworzenia produktu. Jest to czas potrzebny na wykonanie jednego cyklu produkcyjnego, obejmujący czas dostawy oraz czas oczekiwania.

Lean Manufacturing

Lean Manufacturing oznacza szczupłą produkcję. W praktyce przekłada się to na skrócenie czasu realizacji produkcji, standaryzację pracy oraz zwiększenie jakości

Leanowiec – kto to?

Stosowanie w praktyce Lean Management, sprawia, że zmienia się sposób myślenia o firmie – zespołach i procesach. Zmianie ulega proces podejmowania decyzji.

Lekcja jednotematyczna – OPL

Jest to podzielona na pół plansza czy kartka gdzie z lewej strony mamy zapis przed zmianą lub zapis NOK, a z prawej strony zapis PO zmianie lub zapis OK.

Makigami

Efektywna metoda usprawniania procesów poprzez mapowanie ich w branżach usługowych, obsługi klienta, administracyjnych, planowania oraz pozostałych procesów biurowych.

Metoda 5 Why

Metoda polega na zadaniu sobie pięciu pytań dlaczego, pozwalając krok po kroku dojść do źródła problemu. Zadanie tych pytań pozwala nam na lepsze zrozumienie problemu, którym aktualnie się zajmujemy oraz szybszą jego eliminację.

Metoda 5W2H

Metoda 5W2H jest to jedna z metod, która pozwala w łatwy i szybki sposób znaleźć przyczynę problemu lub defektu. Metodyka ta zawiera się w punkcie D2 raportu 8D określającym “Opis problemu”.

Milk Run (mleczarz)

Jest to logistyka wewnętrzna oparta o trasę, która jest stała w danym czasie.

Min/Max – zarządzanie zapasami

Metoda Min/Max jest przeznaczona do zarządzania zapasami. Jej wIelką zaletą jest niezwykła prostota wdrożeniowa.

Muda

Muda oznacza wszystkie działania i aktywności, które nie dają wartości dla klienta. Słowo to pochodzi z Japońskiego i oznacza słowo “bezużyteczny, zbędny”. Razem z Mura (nieregularność) i Muri (nadmierne obciążenie pracą) tworzą 3XM, wyeliminowanie tych trzech nieefektywnych działań pozwala firmie być bardziej konkurencyjnym.

Mura

Mura to nic innego jak zmienność w działaniu, procesie czy naszej pracy. Czynności wykonywane są w różny sposób, bez jakiejkolwiek standaryzacji. Mura prowadzi do strat pieniężnych oraz czasowych, gdyż nie jesteśmy w stanie określić jakości naszych produktów ze względu na wiele zmiennych.

Muri

Muri to nic innego jak przeciążenie maszyn i ludzi, polegające na nadmiernym wysiłku fizycznym w przypadku ludzi, lub nadmiernej pracy w przypadku maszyn.

One Piece Flow

Stosując One Piece Flow można skrócić długość cyklu produkcyjnego, zmniejszyć zapasy oraz braków powstawanie produkcyjnych w trakcie procesu.

PDCA – Cykl Deminga

PDCA (Plan, Do, Check, Act), inaczej Cykl Deminga jest jednym z narzędzi, który w zobrazowany sposób pokazuje schemat ciągłego doskonalenia (kaizen).

Poka Yoke

Poka Yoke to nic innego jak zapobieganie nieumyślnym błędom popełnionym przez nieuwagę czy brak koncentracji. Ważne w tej metodzie jest to, że za błędy powinniśmy winić procesy, a nie ludzi.

PPAP

PAP (ang. Production Part Approval Process) to proces zatwierdzenia części do produkcji seryjnej.

Problem Solving

Gaszenie pożarów bez uczenia się na błędach. Było źle, jest dobrze i po temacie. Nic bardziej mylnego.. Lean zmienia takie podejście o 180 stopni.

Program sugestii pracowniczych

Metoda, dzięki której wszystkie pomysły osób pracujących trafiają do osób nad nimi w celu poprawy jakości wykonywanych prac albo osiągnięcia oszczędności.

PUSH PULL System

System Push: duży poziom zapasów, produkcja cechująca się dużą liczbą partii produkcyjnych System Pull: niski poziom zapasów, wyższe stawianie na jakość

Raport 8D

Metoda 8D jest zestawem czynności - ,,kroków’’, które służą rozwiązywaniu problemów w sposób uporządkowany, ustandaryzowany i systematyczny.

Raport A3

Raport A3 to tablica raportująca lub sprawozdanie z zastosowania cyklu PDCA, zawierająca informację i fakty z wiarygodnego źródła na temat problemu.

Redukcja kosztów

Na skuteczne obniżenie kosztów w przedsiębiorstwie duży wpływ ma wdrożenie zasad Lean Management. Wpływają one na polepszenie jakości pracy oraz produktów.

ROI

ROI (wskaźnik rentowności inwestycji) to jeden z najważniejszych wskaźników wykorzystywanych do sprawdzenia czy i w jakim stopniu będzie opłacalna inwestycja.

Rysunek techniczny

Rysunek techniczny przedstawia graficznie mechanizmy, układy itp. z dokładnymi wskazaniami kształtu, rozmiaru dostarczając informacje o prezentowanym obiekcie.

SCRUM

Scrum to metoda projektowa określająca zasady działania zespołów tworzących nowy produkt.

SIPOC

Diagram SIPOC pokazuje nam łańcuch dostaw, klientów, procesu, wejść i wyjść dla danej czynności w firmie. Wywodzi się z metodyki Lean Management oraz Six Sigma.

Six Sigma

W biznesie Six Sigma to narzędzie rozwiązywania problemów biznesowych o nieznanej przyczynie i nieznanym rozwiązaniu z wykorzystaniem metodyki DMAIC.

SMART

SMART to metoda, która ułatwia realizacje zamierzonych celów. SMART pozwala na stawianie mierzalnych celów, których realizacja jest łatwiejsza.

SMED – Single Minute Exchange of Die

Ustandaryzowane, zoptymalizowane działania mające na celu przezbrojenie maszyny w możliwie najkrótszym czasie z uwzględnieniem aspektów jakościowych i bhp.

Standaryzacja

Standaryzację można zdefiniować jako wykonywanie danego procesu w sposób najbardziej efektywny, biorąc pod uwagę koszty, jakość oraz czas.

Stopnie akredytacji Lean Six Sigma: Yellow Belt, Green Belt, Black Belt – który jest dla Ciebie?

Lean Six Sigma to jedna z najskuteczniejszych metod udoskonalania procesów produkcyjnych. Skupia się przede wszystkim na zwiększaniu efektywności poprzez zmniejszanie kosztów wytwarzania przy jednoczesnej kontroli jakości. Certyfikowane szkolenia Lean Six Sigma pozwalają uzyskać wiedzę z tego zakresu na różnych poziomach. Sprawdź, który z nich jest dla Ciebie.

Supermarket

Pierwszy supermarket powstał w 1953 roku w głównej fabryce w Toyota City. Pomysł został zaczerpnięty z wizualizacji amerykańskich supermarketów, wypełnionych pełnymi regałami produktów.

System HACCP

System HACCP (System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli) to system procedur zarządzania nad bezpieczeństwem produktów spożywczych.

System Kanban (PULL SYSTEM) – do czego jest potrzebny?

Kanban to narzędzie komunikacji wizualnej, jest to sposób na zorganizowanie pracy tak by była bardziej efektywna. Zobacz jak działa w praktyce.

TPM

Całkowite Produktywne Utrzymanie Ruchu Maszyn (TPM) jest metodą, która umożliwia nam utrzymanie możliwie jak najbardziej efektywnych działań maszyn i urządzeń.

TPS – Toyota Production System

TPS to skrót od Toyota Production System. System ten daje nam zestaw narzędzi i praktyk, które pozwoliły firmie radykalnie poprawić jakość i ilość produkcji.

TWI

TWI pozwala na szybki rozwój nowo zatrudnionej kadry, by uzyskać wzrost w jakości i produktywności, bezpieczeństwa oraz doskonalenia metod pracy.

Visual Management

Visual Management to metoda zarządzania wizualnego, jednego z ważniejszych elementów szczupłego zarządzania. Narzędzie to daje nam możliwości ułatwiające zarządzanie linią produkcyjną...

VSM na tej mapie znajdziesz odpowiedzi i… pytania.

VSM to skrót od Value Stream Mapping, i w praktyce oznacza mapowanie strumienia (przebiegu czynności) wartości (Klient ceni nas za wartość właśnie)

Wartość dodana

Lean value added jest to każda czynność, która zwiększa wartość danego dobra lub usługi dla naszego klienta i powoduje, że produkt staje się bardziej pożądany.

Wąskie gardło (Bottleneck)

Wąskie gardło (Bottleneck) jest to jeden z ciągu procesów w zarządzaniu produkcją, który ogranicza przepustowość i zdolności całego przedsięwzięcia.

Waste Walk

Celem waste walk jest wykrycie niepotrzebnych działań lub miejsc w którym dochodzi do strat, ale również celem jest zwiększenie zaangażowania osób zatrudnionych.

WIP (Work in Process)

WIP skrót z angielskiego (Work in Process) determinujący zapasy produktów w procesie produkcji.

Wskaźnik OEE – całkowita efektywność wyposażenia

OEE - Overall Equipment Effectiveness (Całkowita Efektywność Wyposażenia) jest to wskaźnik określający efektywność wykorzystania urządzeń i maszyn w zakładzie produkcyjnym.

Wspomaganie decyzji AHP/ANP

AHP (Analytic Hierarchy Process) i ANP (Analytic Network Process) to metody wspomagające podejmowanie złożonych decyzji i rozwiązywania złożonych problemów.

Wykres Gantta

Wykres Gantta to graficzne przedstawienie przebiegu projektu. Wykres Gantta pomaga nam w planowaniu i kontroli produkcji oraz zarządzaniu projektami.

Zasada 7W

Zasada 7W jest podstawowym terminem używanym w logistyce, można powiedzieć że ta zasada jest rodzajem skróconej i uproszczonej definicji logistyki. Oznacza ona 7 warunków, które każda firma logistyczna musi posiadać aby istnieć na rynku.

Zasada Pareto 80/20

Zasada Pareto mówi o tym, że istnieje niewielka i ograniczona liczba zdarzeń, która ma istotny wpływ na globalne efekty. Praktyka pokazuje, że mniej więcej 20% inwestycji generuje 80% zysków, bądź efektów, lub 80% sukcesu zależy od 20% wykonanych zadań. Podstawowe pytanie brzmi: jak znaleźć te 20 istotnych procent?

Zapisz się
do newslettera!

Zapisz się i bądź na bieżąco z artykułami
i wydarzeniami Lean.

Wszystko o Lean Management