Diagram relacji

Diagram relacji ma celu graficzne przedstawienie przyczyn, a zarazem ich wzajemnych powiązań dla omawianego problemu.

Diagram relacji - czym jest i jak go stworzyć?

Jednym z narzędzi każdego nowoczesnego i idącego za trendami inżyniera jakości, czy też inżyniera procesu jest diagram relacji. Jest to stosunkowe nowe narzędzie, które zyskuje z roku na rok, coraz to nowe rzesze zwolenników. Często możemy spotkać z określeniem tożsamym – diagram zależności lub wykres współzależności przyczyn.

Samo narzędzie ma celu graficzne przedstawienie przyczyn, a zarazem ich wzajemnych powiązań dla omawianego problemu. Za pomocą diagramu relacji, możemy w podobny sposób, jak w przypadku diagramu Ishikawy, określić konkretną przyczynę powstania problemu. Niezmiernie ważna różnica pomiędzy dwoma diagramami polega na tym, że diagram relacji pozwala na powiązanie przyczyny do przyczyny, a tym samym nie następują efekekt selekcji przyczyn po kategoriach.

Zastosowanie diagramu relacji daje bardzo szerokie spektrum działania.
Diagram połączeń jest niezwykle wizualny i przystępny dla szerokiego grona odbiorców, dzięki swojej prostocie oraz estetyce. Jest to jedno z kreatywnych narzędzi zarządzania jakością, dające możliwość animacji warsztatu oraz bardzo szerokiego grona odbiorców – bez potrzeby wcześniejszego szkolenia z metody zastosowania.

Cel diagramu relacji

Celem diagramu relacji jest:

 • Rozwiązanie złożonych problemów, aby ustalić ciąg przyczynowo-skutkowy – podobnie jak w przypadku diagramu Ishihawy
 • Identyfikacja najistotniejszych czynników, mających wpływ na wygenerowanie problemu, określane na grafie poprzez liczbę powiązań
 • Określenie natury czynnika mającego wpływ na dany problem, czy jest to konkretna zidentyfikowana przyczyna czy skutek pewnych zależności.

Etapy przygotowania diagramu zależności i połączeń

Diagram połączeń oraz diagram relacji ma to do siebie, że jest bardzo dobrze opisany w literaturze pod kątem etapów oraz kroków realizacji:

 1. Określenie zaistniałego problemu oraz zawiązanie grupy roboczej mającej na celu rozwiązanie omawianego problemu. Najczęściej zespół roboczy liczy od 4 do 7 osób. Dobrą praktyką jest utworzenie zespołu interdyscyplinarnego.
 2. Opisanie na grafie wszystkich zależności oraz powiązań przyczyn powstania danego problemu. Pomocną techniką na tym etapie jest prosta burza mózgów lub diagram pokrewieństwa.
 3. Przelanie swoich treści na kartki, najczęściej świetnie sprawdzają się karteczki postit. Każdy z uczestników zapisuje jedną przyczynę powstania problemu na jednej kartce. Kolejnym krokiem jest ułożenie wszystkich karteczek dookoła omawianego (zapisanego na tablicy) problemu. Tak, aby ciąg karteczek stworzył okrąg w środku, którego jest zapisany problem. Takie ułożenie sprawi, że optycznie w szybki i efektywny sposób będziemy w stanie poszukiwać związków istniejących pomiędzy danymi zagadnieniami. Przy pomocy strzałek zaznaczamy powiązania pomiędzy przyczyną, a skutkiem.
 4. Kolejnym krokiem jest podczas tworzenia drzewa relacji jest podjęcie działań, których celem jest analiza ilościowa zjawisk przedstawionych na grafie przy pomocy połączeń. Analiza powinna opierać się na wszystkich rozrysowanych połączeniach i zależnościach.
 5. Przy pomocy przebiegu strzałek należy utworzyć diagram połączeń i wskazać główne przyczyny lub czynniki które miały wpływ na wygenerowanie omawianego problemu. Tak zidentyfikowane czynniki należy umieścić
  w macierzy (tabeli) sugerując sie m.in liczbą połączeń.
 6. Ostatnim etapem tworzenia diagramu relacji jest selekcja czynników, które były przedmiotem analizy. Sama klasyfikacja powinna opierać się na liczbie zdobytych punktów. Sytuacja kiedy dany czynnik uzyskał najwyższą liczbę punktów przemawia za stwierdzeniem, że właśnie tym czynnikiem, jako pierwszym powinniśmy się zająć za pomocą diagramu połączeń w pierwszej kolejnych w celu wyeliminowania omawianego podczas analizy problemu.

Najczęstsze przykłady diagramów

Wyróżniamy kilka rodzajów diagramów oraz typów diagramów. Poniżej podajemy najczęściej stosowane:

 • Diagram prosty inaczej zwany również jako diagram zależności,

Schemat prostego diagramu relacji:

Schemat prostego diagramu relacji
 • Diagram ukierunkowany,

Schemat diagramu ukierunkowanego:

Schemat diagramu ukierunkowanego
 • Diagram scentralizowany

Schemat diagramu scentralizowanego:

Diagram scentralizowany Schemat diagramu scentralizowanego:

W przypadku diagramów połączeń obserwujemy szerokie zastosowane narzędzia
w dużej złożoności omawianych problemów. Diagram relacji umożliwia ustalenie prawidłowej sekwencji realizowanych działań. Przewagą diagramu relacji nad diagramem Ishikawy jest możliwość ustalenia, czy badany problem jest skutkiem,
czy przyczyną zaistniałą w analizowanym procesie.

Jeśli zainteresował Cię temat opisujący zagadnienie diagramu relacji, zapraszamy Cię do przeczytania pozostałych artykułów, na których m.in. dowiesz się jak wprowadzić i rozwinąć system zgłaszania pomysłów, który zwiększy Twoją efektywność.

https://leanpartner.pl/system-sugestii-pracowniczych-kaizen/

Nasz autorski system sugestii funkcjonuje w szeregu organizacji, zarówno tych produkcyjnych jak i usługowych.

Zapraszamy do kontaktu.

Jeśli uważasz ten artykuł za merytoryczny i pomocny, udostępnij go na swoich social mediach.

Zaciekawił Cię artykuł? Podziel się nim na Facebook
Zaciekawił Cię artykuł? Podziel się nim na Linkedin
Udostępnij na Facebook
Udostępnij na Linkedin

Nasze wdrożenia

Lean w branży automotive

Optymalizacja 2 linii zrobotyzowanego spawania. Dzięki wdrożonym zmianom dostawca może sprostać zmienności w zamówieniach klienta i produkować zgodnie z zasadami JIT. Projekt wygenerował 2 500 000 zł zysku.

Lean w logistyce – transport kontenerów morskich

Realizacja business case’u polegającego na zmniejszeniu kosztów załadunku i rozładunku statku oraz umożliwieniu składania większej liczby zamówień na transport morski. Osiągnięto cel projektu w zakładanym czasie i zwrocie inwestycji 200k...

Lean w produkcji – armatura sanitarna

Optymalizacja linii montażowej zaworów. Dzięki wdrożonym zmianom bazującym na koncepcji Lean Manufacturing udało się znacząco obniżyć koszty wytwarzania produktów zwiększając produktywność średnio o 45 % . Projekt wygenerował 450 000...

Lean w usługach – branża bankowość, finanse

Skrócenie czasu odpowiedzi na zgłoszenia Klientów o 30%. Zwiększenie wydajności procesu o 40% dzięki zastosowaniu narzędzi Lean Managament. Wzrost zaangażowania pracowników w proces optymalizacji dzięki KAIZEN. Wzrost satysfakcji Klientów przekładający...

branża bpo

Lean w usługach – branża BPO Assistance / Call Center

Podniesienie rentowności, produktywności bez zwiększenia tempa pracy. Skrócenie czasu rozmowy potrzebnego do zawarcia porozumienia o 32%. Skrócenie czasu oczekiwania Klienta na rozmowę do 3 sygnałów (IN). W ramach projektu osiągnięto...

Zapisz się na LeanLAB!

Weź udział w spotkaniu praktyków Lean Management!

Zapisz się do newslettera!

Zapisz się i bądź na bieżąco z artykułami
i wydarzeniami Lean.

Praktyczne warsztaty

Certyfikacje Lean Six Sigma

warta logo
Warta referencje

„We wrześniu 2016 i oku w Katowicach, pracownicy Warty uczestniczyli w warsztatach Lean Champions „Lean Management i KAIZEN” zorganizowanym przez firmę LEAN Partner.

Szkolenie zostalo przeprowadzone w bardzo dynamicznej formie. Zestawy pojęć teoretycznych były umiejętnie przeplatane warsztatami, realizując tym samym praktyczne zastosowanie poznanych teorii. Dzięki temu, uczestnicy byli zaangażowani i chętni do pracy. Należy podkreślić, że dużą rolę odegrali sami trenerzy, którzy z dużą swobodą przekazywali wiedzy i dbali o dobrą atmosferę szkolenia.

Warsztat został przygotowany i przeprowadzony zgodnie z wcześniejszym ustaleniem, dokładnie pod zamówienie Warty spełnił oczekiwania wszystkich uczestników w części merytorycznej oraz warsztatowej.

Ogromnym atutem warsztatów okazała się możliwość poznania praktycznego wykorzystania metodyki LEAN w firmie Bombardier. To świetny pomysł na spotkanie z praktykami i możliwość zadania pytań managerom stosującym na co dzień z sukcesem metodologię LEAN.

Wszystkim zainteresowanym wprowadzeniem metodologii LEAN polecamy szkolenie i warsztaty prowadzone przez LEAN Partner.

To bardzo dobra inwestycja oraz gwarancja jakości szkolenia.”

Beata Jaczewska, Koordynator

Jarosław Paćko, Dyrektor, Towarzystwo ubezpieczeń i reasekuracji  Warta S.A, branża ubezpieczeniowa