Analiza SWOT

Analiza SWOT to metoda analizy strategii przedsiębiorstwa. Używana jest do analizy otoczenia organizacji, wewnętrznego jak i zewnętrznego.

Na czym polega analiza SWOT przedsiębiorstwa? Przykłady, opis etapów

Co to jest analiza SWOT?

Analiza SWOT to jedna z metod analizy strategicznej przedsiębiorstwa. Nazwa jest skrótem od angielskich słów strenghts (silne strony), weaknesses (słabe strony), opportunities (szanse i okazje) oraz threats (zagrożenia). 

Analiza SWOT pozwala na ocenę otoczenia organizacji, zarówno wewnętrznego jak i zewnętrznego. Stosuje się ją w odniesieniu do całego przedsiębiorstwa, ale także do poszczególnych działów w firmie. Analiza SWOT firmy wykorzystywana jest także do wstępnej analizy strategicznej. Pozwala ona na prowadzenie strategii rozwoju przedsiębiorstw, w oparciu o mocne strony i szanse, ograniczając lub eliminując słabe strony i zagrożenia.

Szanse, zagrożenia, silne i słabe strony - opis, przykłady

Analiza mocnych stron organizacji

Analiza mocnych stron SWOT powinna obejmować: wszystkie wewnętrzne, pozytywne czynniki w firmie. O mocne strony firmy należy dbać, powinno się je rozwijać i optymalizować. W przyszłości mogą one w dużym stopniu wpłynąć na dalszy rozwój firmy na rynku.

Przykłady mocnych stron:

 • pracownicy o wysokich kwalifikacjach
 • zasoby firmy pozwalające na rozwój
 • dobrze zorganizowane i zoptymalizowane procesy
 • wysoka jakość produkowanych produktów lub usług
 • skuteczne zarządzanie poprzez cele
 • silna marka firmy na rynku


Słabe strony przedsiębiorstwa

Podczas analizy słabych strony należy uwzględnić wszystkie wewnętrzne czynniki mające negatywny wpływ na funkcjonowanie firmy. Naszym celem jest ich eliminacja, aby nie ograniczały naszych mocnych stron. Słabe strony negatywnie wpływają na szybkość rozwoju
i sprawność firmy.

Przykładowe słabe strony:


Szanse

Szanse to czynniki zewnętrzne, wpływające pozytywnie na naszą firmę. Dają one możliwości rozwoju i otwarcia na nowe rynki. Mogą one pozytywnie wpływać na słabe strony, niwelując je. 

Przykładowe szanse:

 • otwarcie na rynek globalny
 • wzrost popytu na nasze usługi lub produkty
 • dofinansowanie na rozwój 
 • rozwój technologii
 • czynniki polityczne oraz społeczne wpływające na nasz biznes


Ostatnim elementem analizy SWOT są zagrożenia

Zagrożenia to zewnętrzne czynniki, które negatywnie wpływają na rozwój naszej firmy. Ważne jest, aby wprowadzić rozwiązania profilaktyczne, dzięki którym zagrożenia nie wpłyną na przedsiębiorstwo.

Przykładowe zagrożenia:

 • globalny wzrost cen surowców
 • pojawienie się nowych konkurentów w otoczeniu naszej firmy
 • brak uwzględnienia czynników społecznych oraz politycznych
 • wzrost podatków lub innych kosztów prowadzenia działalności
 • brak planów awaryjnych

Jak przeprowadzić analizę SWOT firmy?

Analiza SWOT przygotowywana jest najczęściej przez grupę osób na stanowiskach kierowniczych. Analiza może zostać przeprowadzona przez przeszkolonego pracownika lub zewnętrznego konsultanta.

Etapy analizy SWOT:

 1. Pierwszym krokiem jest określenie powodu i zakresu analizy SWOT. Powinniśmy wyjaśnić wszystkim pracownikom, którzy biorą udział w analizie, w jakim celu jest ona prowadzona. 
 2.  Przedstawienie standardu analizy w celu zapewniania jednolitego podejścia do zadania.
 3. Stworzenie przez pracowników indywidualnych list mocnych, słabych stron oraz szans i zagrożeń przedsiębiorstwa. Takie podejście pozwala na zebranie większej liczby obiektywnych informacji o przedsiębiorstwie. Zazwyczaj listy różnią się od siebie
  , w zależności od działów. 
 4. Utworzenie wspólnej macierzy SWOT z indywidualnych list. Selekcja czynników, które nie mają wpływu na przedsiębiorstwo.
 5. Spotkanie i analiza wniosków powstałych w wyniku integracji indywidualnych list. Spotkanie ma na celu spojrzenie z różnej perspektywy na problematykę. 
 6. Utworzenie przyszłych strategii działania, które zostaną rozwinięte przez kierownictwo, a następnie wdrożone.

Analiza strategiczna przedsiębiorstwa na podstawie analizy SWOT

Wybór strategii przedsiębiorstwa zależy od sumy mocnych i słabych stron, a także szans
i zagrożeń.

Podczas tworzenia macierzy wykorzystujemy punktację:

– od -2 do 0 punktów dla zagrożeń i słabych stron

– od 0 do +2 dla szans i mocnych stron 

Na podstawie punktacji tworzymy strategię firmy. 

Analiza SWOT uwzględnia cztery strategie dla firmy:

 1. Strategia ofensywna – stosujemy ją, gdy w firmie przeważają mocne strony i szanse
 2. Strategia defensywna – stosujemy ją, gdy w firmie przeważają słabe strony
  i zagrożenia
 3. Strategia konkurencyjna – stosujemy ją, gdy w firmie dominują słabe strony, ale
  w otoczeniu obserwujemy więcej szans niż zagrożeń
 4. Strategia konserwatywna – stosujemy ją, gdy w firmie przeważają silne strony, lecz
  w otoczeniu obserwujemy istotne zagrożenia

Zalety i wady analizy SWOT

Do zalet analizy strategicznej organizacji można zaliczyć prostotę oraz uniwersalność.
Można stosować analizę SWOT w każdej sytuacji, zarówno w dużej firmie
jak i w mikroprzedsiębiorstwie.

Wadą analizy SWOT jest potrzeba wykorzystania innych metod analizy przedsiębiorstwa
w celu niwelowaniu słabych stron.

Analiza SWOT może być pierwszym krokiem do innych analiz strategicznych, lecz nie może stanowić jedynej formy analizy. 

Kolejną wadą analizy SWOT jest subiektywna ocena mocnych i słabych stron firmy. Słabe strony zależą w dużej mierze od obiektywizmu grupy prowadzącej analizę i mogą skutkować złą interpretacją strategii firmy. Niekiedy osoby opracowujące dane tworząc zestawienie czynników analizy, celowo wpisują więcej silnych stron i szans przedsiębiorstwa

Analiza TOWS

Analiza TOWS to zmodyfikowana metoda analizy SWOT. Zagrożenia, szanse, mocne i słabe strony mają być umieszczone w macierzy w takiej kolejności, aby miały realny wpływ na etapy rozwiązywania problemów podczas tworzenia strategii.

https://leanpartner.pl/jak-obnizyc-rotacje-pracownikow-z-wykorzystaniem-narzedzi-lean-management/

Jeśli zainteresował Cię temat opisujący narzędzie jakim jest przedmiot analizy SWOT. Potrafisz przeprowadzić analizę SWOT swojej firmy, umiesz wypisać słabe oraz mocne strony. Dysponujesz wiedzą jak interpretować wyniki analizy – zapraszamy Cię do przeczytania pozostałych naszych artykułów, na których dowiesz się więcej o narzędziach Lean Management.

Zapraszamy do kontaktu.

Podobne artykuły

Jeśli uważasz ten artykuł za merytoryczny i pomocny, udostępnij go na swoich social mediach.

Zaciekawił Cię artykuł? Podziel się nim na Facebook
Zaciekawił Cię artykuł? Podziel się nim na Linkedin
Udostępnij na Facebook
Udostępnij na Linkedin

Nasze wdrożenia

Lean w branży automotive

Optymalizacja 2 linii zrobotyzowanego spawania. Dzięki wdrożonym zmianom dostawca może sprostać zmienności w zamówieniach klienta i produkować zgodnie z zasadami JIT. Projekt wygenerował 2 500 000 zł zysku.

Lean w logistyce – transport kontenerów morskich

Realizacja business case’u polegającego na zmniejszeniu kosztów załadunku i rozładunku statku oraz umożliwieniu składania większej liczby zamówień na transport morski. Osiągnięto cel projektu w zakładanym czasie i zwrocie inwestycji 200k...

Lean w produkcji – armatura sanitarna

Optymalizacja linii montażowej zaworów. Dzięki wdrożonym zmianom bazującym na koncepcji Lean Manufacturing udało się znacząco obniżyć koszty wytwarzania produktów zwiększając produktywność średnio o 45 % . Projekt wygenerował 450 000...

Lean w usługach – branża bankowość, finanse

Skrócenie czasu odpowiedzi na zgłoszenia Klientów o 30%. Zwiększenie wydajności procesu o 40% dzięki zastosowaniu narzędzi Lean Managament. Wzrost zaangażowania pracowników w proces optymalizacji dzięki KAIZEN. Wzrost satysfakcji Klientów przekładający...

branża bpo

Lean w usługach – branża BPO Assistance / Call Center

Podniesienie rentowności, produktywności bez zwiększenia tempa pracy. Skrócenie czasu rozmowy potrzebnego do zawarcia porozumienia o 32%. Skrócenie czasu oczekiwania Klienta na rozmowę do 3 sygnałów (IN). W ramach projektu osiągnięto...

Zapisz się na LeanLAB!

Weź udział w spotkaniu praktyków Lean Management!

Zapisz się do newslettera!

Zapisz się i bądź na bieżąco z artykułami
i wydarzeniami Lean.

Praktyczne warsztaty

Certyfikacje Lean Six Sigma

warta logo
Warta referencje

„We wrześniu 2016 i oku w Katowicach, pracownicy Warty uczestniczyli w warsztatach Lean Champions „Lean Management i KAIZEN” zorganizowanym przez firmę LEAN Partner.

Szkolenie zostalo przeprowadzone w bardzo dynamicznej formie. Zestawy pojęć teoretycznych były umiejętnie przeplatane warsztatami, realizując tym samym praktyczne zastosowanie poznanych teorii. Dzięki temu, uczestnicy byli zaangażowani i chętni do pracy. Należy podkreślić, że dużą rolę odegrali sami trenerzy, którzy z dużą swobodą przekazywali wiedzy i dbali o dobrą atmosferę szkolenia.

Warsztat został przygotowany i przeprowadzony zgodnie z wcześniejszym ustaleniem, dokładnie pod zamówienie Warty spełnił oczekiwania wszystkich uczestników w części merytorycznej oraz warsztatowej.

Ogromnym atutem warsztatów okazała się możliwość poznania praktycznego wykorzystania metodyki LEAN w firmie Bombardier. To świetny pomysł na spotkanie z praktykami i możliwość zadania pytań managerom stosującym na co dzień z sukcesem metodologię LEAN.

Wszystkim zainteresowanym wprowadzeniem metodologii LEAN polecamy szkolenie i warsztaty prowadzone przez LEAN Partner.

To bardzo dobra inwestycja oraz gwarancja jakości szkolenia.”

Beata Jaczewska, Koordynator

Jarosław Paćko, Dyrektor, Towarzystwo ubezpieczeń i reasekuracji  Warta S.A, branża ubezpieczeniowa