Artykuły

System Kanban (PULL SYSTEM)

System Kanban (PULL SYSTEM)  jest samoregulującym się narzędziem sterowania produkcją. Jest on stymulowany przez zdarzenia występujące w procesie od zamówienia klienta podążając w górę strumienia wartości. Plan produkcyjny, często występujący w produkcji „pchanej” jest niepotrzebny. Ponieważ klient poprzez swoje zamówienia nadaje tempa produkcji i stymuluje cały proces.

Zastosowanie systemu Kanban pozwala na synchronizacje dostaw materiałów od dostawców, które przychodzą dokładnie na czas (JIT). Zlecenia produkcyjne są ściśle zsynchronizowane z zamówieniami klientów, co eliminuje zapasy wyrobów gotowych.

Kanban jako najważniejsze narzędzie w systemie „just in time” zarządza całą gospodarką magazynowo-produkcyjną w celu dostarczania klientowi dokładnie tego, czego w danym momencie potrzebuje, w dokładnie wybranej przez niego ilości oraz w odpowiednim czasie.

Głównym przekazem informacji jest karta Kanban (słowo pochodzi  z języka japońskiego
i w pierwotnym znaczeniu oznacza: szyld, tabliczkę z napisem informującym, billboard.), która jest sygnałem zamówienia ze strony klienta na odpowiednie materiały i surowce. Karta taka pojawiając się u dostawcy jest sygnałem do rozpoczęcia produkcji.

Warto w tym miejscu przytoczyć definicję Just In Time (JIT) – to metoda produkcyjna, pozwalająca na zsynchronizowanie zaopatrzenia z produkcją. Just In Time możemy przetłumaczyć na język polski jako “dokładnie na czas”. Oznacza to dostarczenia “dokładnie na czas” i bezpośrednio na linie produkcyjną surowców i półfabrykatów, co pozwala na unikniecie ich magazynowania.

Głównym założeniem JIT jest minimalizacja zapasów. Wszelkie surowce, półwyroby są dostarczane dopiero w momencie, kiedy jest na nie zapotrzebowanie. Sygnałem do uruchomienia produkcji jest pojawienie się popytu na dany produkt. Pozwala to na uniknięcie długotrwałego magazynowania surowców, półproduktów oraz wyrobu gotowego.

System Kanban zapewnia:

 • krótki czas przetwarzania lub produkcji
 • zmniejszenia zapasów do absolutnego minimum
 • przejrzystość w procesie produkcyjnym
 • poprawę jakości na wszystkich etapach procesu
 • zmniejszenia ilości miejsca na realizację procesu poprzez redukcję zapasów w toku  (WIP – Work In Proces)
 • poprawę organizacji i wydajności pracy (często podczas wdrożenia towarzyszy przeprojektowanie gniazd na produkcję liniową i wdrożenie przepływu jednej sztuki – One Piece Flow oraz praca standaryzowana)

Zasadnicze różnice w systemach sterowania produkcją

Pull System ( System Ssący)  – określenie dla organizacji systemu produkcji polegającym na ścisłym powiązaniu zamówień klienta z procesem wytwarzania poprzez Kanban.

Push System ( System Pchania ) – Nazwa określająca tradycyjny “planowany” system produkcji wytwarzający według prognozy zamówień klienta.

Zalety systemu ssącego:

 • Łatwość sporządzania harmonogramu produkcji bez konieczności korzystania z niedokładnej prognozy klienta
 • Produkujemy tylko to co jest potrzebne, co zostało wyciągnięte z supermarketu
 • Kontrolujemy nasze zapasy poprzez użycie kart Kanban
 • Skrócenie czasu kontroli ilości wyrobów bez sprawdzania opakowań

System Kanban w większości przypadków bazuje na koncepcji  tzw. Supermarketu czyli mini-magazynu. Z tego supermarketu pobierane są detale przez klientów. Tutaj też są przemieszczane detale przez dostawców po ich uprzednim wyprodukowaniu. Każdy pojemnik ( kontener, skrzynia, itp. ) w supermarkecie zawiera kartę Kanban, która to po zużyciu detali jest przekazywana do dostawcy. Karty Kanban u dostawcy są przechowywane na tablicy planowania produkcji. Na każdy detal, który jest objęty system są określone poziomy minimalne oraz maksymalne. W momencie rozpoczynania produkcji, karta dołączana jest do pojemnika i po wyprodukowaniu razem z nim przemieszczana jest do supermarketu. Jest to proces zamknięty.

W systemach Kanban zlecenia produkcyjne kierowane są na końcowe operacje, które to w reakcji na zamówienie „ pociągają „ odpowiednie materiały od dostawców. Dostawcy natomiast w reakcji na pojawiające się karty Kanban uzupełniają zapasy w supermarkecie w ustalonym zakresie. Dlatego system Kanban  nazywany jest systemem ssącym ( pull ).

Supermarket to określenie dla narzędzia do samodzielnego sterowania produkcją. Narzędzie to polega na stworzeniu na obszarze produkcji centralnego miejsca dla półproduktów. Każdy proces produkuje tylko to, co zostało pobrane z jego supermarketu.

Zasady:

 • Kolejny proces zleca produkcję poprzedniemu
 • Właścicielem SUPERMARKETU jest poprzedni proces
 • “Wyciąganie części” = interwał czasowy wyznaczony przez T/T (Takt Time)
 • “Wyciągane części” w standardowych ilościach

Przykładowe poziomy supermarketów – ALARMY:

 • Zielony – zapasy utrzymane na poziomie standardowym min/max – proces przebiega prawidłowo
 • Żółty – sygnalizuje potrzebuję uzupełnienia zapasu na supermarkecie

Zsynchronizowany System Produkcyjny pozwala zredukować zapasy do minimum.

Najczęściej spotykanym rodzajem Kanban jest Karta Kanban:

nr karty:TYP KARTYdata utworzenia:
liczność partii:nr części:liczność Kanbana:
nazwa części:
miejsce zaopatrzenia:rodzaj transportera:
miejsce dostawy:
uwagi, rysunek lub zdjęcie detalu  

Zawiera ona takie informacje jak:

 • numer i nazwę części
 • liczność całej partii i liczność Kanban tj. liczbę materiału dostarczanego na kartę
 • typ transportera (np. pudełko, paleta, zbiornik itp.)
 • miejsce pobrania i adres dostarczenia
 • rysunek lub zdjęcie detalu

Bardzo często wykorzystuje się system Bar Code, co umożliwia uruchomienie wspomagania systemu Kanban systemem komputerowym.

Liczbę kart Kanban w obiegu wylicza się z następującego wzoru:

x=[średnie dzienne zapotrzebowanie * (czas na uzupełnienie+zapas bezpieczeństwa)]liczba sztuk w transporterze

Jak wdrażać system Kanban :

ANALIZA STANU ISTNIEJĄCEGO
Przeprowadź analizę istniejącego systemu przepływu materiałowego, gospodarki materiałowej i magazynowej oraz metod planowania produkcji.

PROJEKT SYSTEMU
Zbierz dane ( które elementy włączysz w system Kanban), wylicz ilość kart w obiegu, opracuj system pojemników, tablic, supermarketów oraz poczty Kanban.

SZKOLENIE
Zorganizuj szkolenie dla pracowników wybranego procesu próbnego na temat podstaw
i praktyk systemu Kanban.

WDROŻENIE SYSTEMU
Uruchom system Kanban na wybranym obszarze pilotażowym. Przeprowadź audyt, dokonaj powtórnej analizy, poprawa system a następnie wdróż go na terenie całego przedsiębiorstwa

 Zespół wdrożeniowy :

 • kierownicy wydziałów objętych projektem
 • team liderzy – osoby odpowiedzialne za koordynacje działań
 • bezpośredni uczestnicy procesu
 • pracownicy działów bezpośrednio związanych z obszarem projektowym
 • pracownicy pozostałych działów